Gotlandshem är viktigt för en bra bostadspolitik

Insändare från Brittis Benzler, Carina Flodman Andersson och Lars Bjurström , publicerad i GT  och GA den 9/10.

När Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp var det som en del i en social bostadspolitik där ett viktigt mål är att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.  Det är ett mål som är minst lika aktuellt idag som tidigare.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför startades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa, inte vinsten, som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vi prioriterar välfärden

Insändare som Vänsterpartiets regionråd Brittis Benzler skrivit tillsammans med Meit Fohlin (S) och Isabel Enström (MP). Publicerad i GA 1/11 och i GT 2/11.

Vi i den rödgröna majoriteten fortsätter i budget 2018 att prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till positiv utveckling för Gotland.

Viktigaste satsningen gör vi på regionens medarbetare genom 100 miljoner kronor 2018 och lika mycket 2019 för löneökningar, jämställda löner och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi prioriterar vård, skola och omsorg. Socialtjänstens arbete för barn och unga stärks med 20 miljoner och äldreomsorgen med drygt 20 miljoner.

Skolan får tillskott för fler barn samt den nya förskolan på A7.

Vi fortsätter också finansiera god vård genom att avsätta 43,2 miljoner för ökade behov och medicinsk utveckling samt påbörjar arbetet med en ny, bättre akutmottagning. Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Varför spara mer?

Insändare från Brittis Benzler, publicerad i GA 31/10.

Varför spara mer på servicen till gotlänningarna 2018 när behoven och pengarna finns?

De borgerliga partierna, Centern, Moderaterna och Liberalerna är upprörda över att den rödgröna majoriteten inte vill spara ytterligare 50 miljoner på vård, omsorg och service 2018. Det är väldigt svårt att tolka på annat sätt än att man anser att försämrad kommunal service har ett egenvärde, att man vill minska den gemensamma delen av samhällsekonomin. För behoven finns där, människor som är sjuka, gamla som behöver hjälp, föräldrar som vill ha plats i en bra förskola, och de som vill låna en bok eller åka buss. Varför ska man spara mer på det som uppskattas och behövs? Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Sälj inte ut

Insändare från Carina Flodman Andersson och  Lars Bjurström, publicerad i GA 28/10 och GT 31/10.

Gotlandshems styrelse har beslutat om en försäljning av 884 bostäder i Gråbo. Det är ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Hur bekämpar man fattigdom?

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 26/10 och GT 27/10.

Vintern är på väg. Men det är inte bara vädret som blir kallare, även omsorgen om våra medmänniskor verkar svalna. I alla fall om man har moderat politik som måttstock.

Två moderater på Gotland ville motionera om ett lokalt tiggeriförbud. Läs mer

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Sälj inte ut Gotlandshem

Gotlandshems styrelse har nu beslutat att driva igenom en försäljning av över 900 lägenheter, huvuddelen i Visby.

Det ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar.

Vänsterpartiets ledamot och ersättare i Gotlandshems styrelse lämnar nu styrelsen för att öppet kunna redovisa sitt ställningstagande. Alla gotlänningar har rätt att få en så komplett bild av frågan som möjligt. En fråga som kommer att ha betydelse under lång tid, inte minst för de hyresgäster som bor i de hus som nu planeras att säljas. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Stärk demokratin

Insändare från Brittis Benzler, Saga Carlgren och Thomas Gustafson, publicerad i GA 19 oktober och GT 24 oktober.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. I ett demokratiskt samhälle måste människor ges möjlighet att komma till tals och ta tillvara sina rättigheter som medborgare. Utbildningssystemet har en central roll i att rusta för det. Rätten att påverka får inte hindras av hat och hot i det offentliga samtalet. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till demokratins utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och att juridik snarare än politik blivit styrande i många sammanhang. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att göra något åt. Det känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge. I en motion till regionfullmäktige tar Vänsterpartiet upp hur vi kan stärka och utveckla demokratin och vi anser att det måste ske på flera sätt.

Läs mer

Publicerat i Brittis, Demokrati, Insändare | Lämna en kommentar

Om Gotlands budget 2018

Idag redovisar den rödgröna majoriteten på Gotland läget inför 2018.

Det går bra för Gotland. Vi ser en positiv befolkningsutveckling och vi har lägst arbetslöshet i landet. Gotlands attraktivitet är stor och ön attraherar både besökare och nya gotlänningar. Företagsamheten har ökat tolv år i rad och lönsamheten i gotländska företag är god. Företag inom olika branscher etablerar sig på ön vilket visar att marknaden tror på Gotland och ser utvecklingskraften i det gotländska samhället. Vårt småskaliga näringsliv utvecklas väl, vilket är ett resultat av målmedvetna och långsiktiga satsningar hos det gotländska näringslivet och Region Gotland, ofta i samverkan.

Samtidigt är de demografiska utmaningarna, där vi blir färre i arbetsför ålder i förhållande till ett ökat antal barn och äldre, en stor utmaning för hela Gotland. Av stor vikt är därför att stärka upp med insatser för att möta den brist på arbetskraft med rätt kompetens som blir allt mer påtaglig både hos företag och offentliga arbetsgivare.

Här kan du läsa hela budgetskrivelsen.

Här finns mer siffror och underlag.

 

 

Publicerat i Ekonomi, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Varför kommer inga svar om Gotlandshem?

Insändare från Jan-Eriksson, publicerad i GA och GT den 17 oktober.

Sedan Gotlandshem i april offentliggjorde sina planer på att sälja nästan 1000 lägenheter har många insändare i GT och GA kritiserat och ställt frågor om beslutet.

Hyresgäster har uttryckt oro för vad det betyder för deras boende, men kritiken har också handlat om bostadsfrågan i stort. Det har gällt till exempel köregler, hyresnivåer, allmännyttans framtid och hur affären påverkar Gotlandshems ekonomi.

Inga svar eller förklaringar har kommit från Gotlandshem eller någon annan ansvarig för planerna att sälja nästan var femte lägenhet som Gotlandshem äger.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Allmännyttan har en viktig roll

Insändare från Pia Malmros, publicerad i GA den 3 oktober och GT den 10 oktober.

 Anna Hrdlicka (M) har i två insändare, försökt försvara att Gotlandshem ska sälja nästan tusen lägenheter men inget av det hon skriver kan minska den oro som hyresgästerna känner.

Anna Hrdlicka menar att om Gotlandshem säljer 944 lägenheter så är det inte hyresgästernas hem som säljs utan bara byggnaderna! Men det är förstås alla de människor som bor där det handlar om, det är ju deras hem det gäller. När byggnaderna har bytt ägare är det den nye ägaren som avgör villkoren för de boende.

De jag pratat med vill helst ha kvar Gotlandshem som ägare, det är helt enkelt tryggare med ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag. Ett bolag som har i uppdrag ”att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.” som det uttrycks i ägardirektiven. Gotlandshems uppdrag är inte att sälja som Anna påstår i sin insändare. Vill gärna veta vad Anna menar med att försäljningen är ett sätt att anpassa beståndet? Till vad/vem ska det anpassas?

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Stärk demokratin

Vänsterpartiet lämnade idag motionen ”Stärk demokratin” till regionfullmäktige.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till detta återerövrande och denna utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

Genom demokratiska val och en öppen debatt är Region Gotland ett viktigt exempel på lokal demokrati men vi menar att det också finns stora möjligheter och behov av att tydligare lyfta fram det demokratiska uppdraget.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och en ökad juridifiering av offentligt finansierade verksamheter. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att återta. Ett återtagande som känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge.

Läs mer

Publicerat i Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Osäkert om hyran

Insändare från Pia Malmros, publicerad i GA den 22 september.

I en insändare i september så kritiserade jag att Gotlandshem utlovar mer än de kan hålla till de hyresgäster som bor i de lägenheter som nu är till salu. Gotlandshem utlovar ”samma rättigheter” och att hyresnivån ”följer med” men med de regler som gäller för hyressättning kan inga garantier ges. Detta gäller särskilt efter den nya lag som alliansregeringen drev igenom 2010.

I den nya lagen togs de kommunägda allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll bort och det har gjort att stora delar av hyressättningssystemet är i upplösning och att marknadshyror håller på att införas.

Anna Hrdlicka (M) gruppledare Regionstyrelsen skriver i en insändare att jag ”spär på oron hos de som bor i de lägenheter som Gotlandshem avser att sälja” men inte på något sätt försöker Anna visa vilket skydd hyresgästerna har så att hyresnivån blir densamma. Tvärtom bekräftar Anna att hyresgästernas rättigheter är ganska begränsade och det har vi också kunnat se många exempel på vid såväl ombyggnader som vid nyproduktion av bostäder.

Tyvärr finns det anledning att känna oro över vad en försäljning betyder framförallt för de som bor i någon av de nästan tusen av Gotlandshems bostäder som nu är till salu. Och, som sagt, Anna Hrdlickas insändare innehåller inga lugnande besked till hyresgästerna. Hennes huvudinvändning mot min insändare är att jag framhållit att bruksvärdet, framförallt tidigare, används vid hyressättning. Anna Hrdlicka skriver ”Sanningen är att ”bruksvärdeprincipen” eller ”bruksvärdet” aldrig varit den princip som används för att sätta hyra.”

Det går säkert att ägna sig åt hårklyverier om detta men i alliansregeringens proposition från 2010 så finns följande formulering ”Bruksvärdet avgörs i praktiken i stor utsträckning genom de kollektiva förhandlingar som sker mellan hyresmarknadens parter.” Dessvärre visar det sig nu att det framförallt var en beskrivning av hur det var före 2010.

Utförsäljningar av Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag är direkt fortsättning på en borgerlig bostadspolitik som leder till ökade orättvisor och segregation. Därför är frågan om utförsäljning av allmännyttiga bostäder och Gotlandshems framtid både en viktig ideologisk fråga och en viktig konkret fråga här och nu för många människors trygghet i sitt boende.

Pia Malmros, Vänsterpartiet

Här finns insändaren från Anna Hrdlicka: http://helagotland.se/insandare/historielosa-vanstern-14896383.aspx

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vad händer med hyran vid en utförsäljning?

Insändare skriven av Pia Malmros, Vänsterpartiet, publicerad i GT 12/9.

Just nu planerar vårt kommunala bostadsföretag Gotlandshem att sälja ut nästan tusen lägenheter, varav huvuddelen i Visby. Det är en stor fråga som berör oss alla och kommer att ha stor betydelse för bostadsmarknaden på Gotland. Men alldeles särskilt berör den förstås dem som bor i de lägenheter som ska säljas ut.

Gotlandshem utlovar ”samma rättigheter” och att hyresnivån ”följer med” men vad kan Gotlandshem lova när det verkligen gäller?

Sanningen är att stora delar av hyressättningssystemet är i upplösning och att marknadshyror håller på att införas och det kan få avsevärd betydelse för de bostäder som nu håller på att säljas. De privata fastighetsägarna har länge drivit på för att marknadshyror ska införas och det gör de givetvis för att kunna öka vinsterna genom högre hyror.

 

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Var ska pengarna komma ifrån?

Insändare skriven av Carina Schüberg (V), hyresgäst i Gotlandshem, publicerad i GA 12/9.

Det är verkligen en stor sak att ett allmännyttigt bostadsföretag, Gotlandshem, nu försöker att sälja människors hem. Jag trodde att Gotlandshem hade hyresgästernas trygghet som sitt viktigaste mål men tydligen inte.

Från Gotlandshem låter det som om det är viktigt för företagets ekonomi att sälja nästan tusen lägenheter. Men hur räknar Gotlandshem egentligen?

Nu när siffrorna har redovisats offentligt så framgår att det sk driftnettot för lägenheterna som ska sälja uppnår över 35 miljoner kronor per år. Alltså de pengar som Gotlandshem kan använda till räntor, administration mm när kostnaderna för underhåll, skötsel, el och värme för de här lägenheterna har betalats.

Gotlandshems VD, Elisabeth Kalkhäll, har sagt att nedre gränsen för att sälja 944 lägenheter är 400 miljoner kronor.

Hur kan det vara en god affär för Gotlandshem att vara beredda att sälja för 400 miljoner kronor och samtidigt tappa ett driftsöverskott på 35 miljoner kronor om året? Vem ska betala skillnaden på 35 miljoner och räntan på 400 miljoner som väl är knappt 10 miljoner kronor.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Gotlandshem behöver växa

Insändare av Brittis Benzler och Monika Eriksson publicerad av GT 24 augusti.

Nu föreslås försäljning av cirka 1 000 av Gotlandshems lägenheter. Från Vänsterpartiets sida är vi motståndare till detta.

Vi ser det som en ytterligare nedmontering av den sociala bostadspolitiken. Vi anser att Gotlandshem behöver växa.

Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp som ett resultat av en stark arbetarrörelse som hade en bestämd vision om en ny bostadspolitik. En social bostadspolitik där ett av de viktiga målen har varit att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför skapades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes.

 

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar