Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

 På startsidan försöker vi spegla aktuella frågor genom att publicera debattinlägg och pressmeddelanden. Men om du klickar på hemsidans flikar kan du hitta information om hur du får kontakt med oss, vilka som företräder oss i olika nämnder, våra politiska program och förstås en hel del annat. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bra bostad till alla!

Insändare från Annamaria Bauer, publicerad i GA 13/11 och GT 14/11.

En bra bostad till rimlig kostnad är en av grundförutsättningarna för ett anständigt liv.
Bostäder ska inte vara spekulationsobjekt där företag tillåts spela med människors trygghet som insats.

Låt därför bli att sälja de nästan 900 lägenheterna i Gråbo. Erbjud istället hyresgästerna trygghet, rimliga kostnader och en upprustning som alla har råd med.

Tyvärr har bostadspolitiken nedmonterats under 1990-talet och fortsatt under Reinfeldtregeringen. Statligt stöd och demokratisk styrning har ersatts av mer marknadsstyrning och makt till företagen. Bostaden har gått från att vara ett gemensamt ansvar till en privatsak, från en social rättighet till ett investeringsobjekt på en marknad. Resultatet är tydligt: det har under lång tid byggts för lite, för sakta och för dyrt. Och segregationen har ökat och kommer att fortsätta att öka om vinstintressena ska få styra ännu mer.

Vi vill ha en bostadspolitik som ger alla en bra bostad, där vi kan bo tillsammans oavsett ekonomi och ursprung. Vi vill ha en bostadspolitik utan särlösningar för personer med låga inkomster, s.k. social housing, ett förslag som framhålls av allt fler som ett sätt att lösa bostadsbristen för dem som inte har råd att köpa sin bostad.

Ingen kan säkert veta vad som händer om Gotlandshem säljer lägenheterna i Gråbo men vi vet att sålt är sålt och då bestämmer de nya ägarna.

En affär som påminner om den som nu föreslås att Gotlandshem ska göra gjordes för ett år sedan i Växjö där nästan 2000 lägenheter ur allmännyttan såldes till till två privata företag. Ett av företagen väljer nu att göra renoveringar av alla lägenheter som blir lediga för att kunna höja månadshyran ett par tusenlappar. Det är ett medvetet sätt att börja höja hyresnivån.

Spela inte bort tryggheten, oddsen är inget vidare för att det inte blir lika illa på Gotland!

Publicerat i Bostadspolitik, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Gotlandshem är viktigt för en bra bostadspolitik

Insändare från Brittis Benzler, Carina Flodman Andersson och Lars Bjurström , publicerad i GT  och GA den 9/10.

När Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp var det som en del i en social bostadspolitik där ett viktigt mål är att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.  Det är ett mål som är minst lika aktuellt idag som tidigare.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför startades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa, inte vinsten, som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes.

Utförsäljning av bostäder i allmännyttiga Gotlandshem är en attack på en social bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till en bra bostad till rimliga kostnader. Utförsäljningar kommer att minska möjligheten att tillgodose allas bostadsbehov. Utförsäljningar är ett sätt att öka vinstjakten inom bostadssektorn och det kommer att betalas av ökade boendekostnader.

Därför kämpar nu Vänsterpartiet mot att över 800 bostäder i Gråbo ska säljas. Vi vill istället utveckla allmännyttiga Gotlandshem som vi anser är ett starkt företag som klarar både att bygga nytt och underhålla de bostäder företaget redan har.

Under flera år har den sociala bostadspolitiken monterats ned och en ny politik har drivits fram. En politik med nyliberala avregleringar och mer makt till företagen som gjort att vinstintressena tillåtits styra alltmer.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vi prioriterar välfärden

Insändare som Vänsterpartiets regionråd Brittis Benzler skrivit tillsammans med Meit Fohlin (S) och Isabel Enström (MP). Publicerad i GA 1/11 och i GT 2/11.

Vi i den rödgröna majoriteten fortsätter i budget 2018 att prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till positiv utveckling för Gotland.

Viktigaste satsningen gör vi på regionens medarbetare genom 100 miljoner kronor 2018 och lika mycket 2019 för löneökningar, jämställda löner och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi prioriterar vård, skola och omsorg. Socialtjänstens arbete för barn och unga stärks med 20 miljoner och äldreomsorgen med drygt 20 miljoner.

Skolan får tillskott för fler barn samt den nya förskolan på A7.

Vi fortsätter också finansiera god vård genom att avsätta 43,2 miljoner för ökade behov och medicinsk utveckling samt påbörjar arbetet med en ny, bättre akutmottagning.

Många gotländska verksamheter får också mer resurser tack vare regeringens och Vänsterpartiets budgetsatsningar!

Region Gotlands ekonomi utvecklas i rätt riktning. Långsiktigt arbete kring budget och finansiering ger våra verksamheter stabila planeringsförutsättningar samtidigt som vi vet att vi måste sänka våra kostnader och omfördela resurser.

Tidigare beslutade besparingar på 170 miljoner 2017-2019 är viktiga att genomföra.

Nya kortsiktiga besparingar riskerar att få stora negativa konsekvenser för gotlänningarna.

Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Varför spara mer?

Insändare från Brittis Benzler, publicerad i GA 31/10.

Varför spara mer på servicen till gotlänningarna 2018 när behoven och pengarna finns?

De borgerliga partierna, Centern, Moderaterna och Liberalerna är upprörda över att den rödgröna majoriteten inte vill spara ytterligare 50 miljoner på vård, omsorg och service 2018. Det är väldigt svårt att tolka på annat sätt än att man anser att försämrad kommunal service har ett egenvärde, att man vill minska den gemensamma delen av samhällsekonomin. För behoven finns där, människor som är sjuka, gamla som behöver hjälp, föräldrar som vill ha plats i en bra förskola, och de som vill låna en bok eller åka buss. Varför ska man spara mer på det som uppskattas och behövs?

Redan det sparpaket som finns, att 170 miljoner på tre år ska flyttas från annan verksamhet till sjukvård och äldreomsorg, är svårt för förvaltningar och nämnder att klara av. Jag vet ingen nämnd eller förvaltning som inte säger att det är svårt att klara av budget och sparkrav, och att det kommer att få konsekvenser för de som berörs av verksamheten. Redan sparkravet för 2017, de första 63 av de 170 miljonerna har fått konsekvenser för bland annat elever, de som behöver resa till sjukvård och för dem som brukade bada i Romabadet.

Hur kan man föreslå mer besparingar innan man ens vet konsekvenserna av 2018 och 2019 års besparingar? Hur påverkas medarbetarna? Hur påverkas utbud och kvalitet?

Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Sälj inte ut

Insändare från Carina Flodman Andersson och  Lars Bjurström, publicerad i GA 28/10 och GT 31/10.

Gotlandshems styrelse har beslutat om en försäljning av 884 bostäder i Gråbo. Det är ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar.

Vi som utsetts av Vänsterpartiet till styrelseuppdrag i Gotlandshem har under hela processen varit kritiska mot denna inriktning och har därför nu reserverat oss mot beslutet att sälja 884 bostäder i Gråbo.

Slutligt avgörande om en försäljning kommer att ske av regionfullmäktige den 18 december och vi hoppas på en bred och bra diskussion inför detta beslut. För att öppet och tydligt kunna redovisa vårt ställningstagande lämnade vi därför nu våra uppdrag. Alla gotlänningar har rätt att få en så komplett bild av frågan som möjligt. En fråga som kommer att ha betydelse under lång tid, inte minst för de hyresgäster som bor i de hus som nu planeras att säljas.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Hur bekämpar man fattigdom?

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 26/10 och GT 27/10.

Vintern är på väg. Men det är inte bara vädret som blir kallare, även omsorgen om våra medmänniskor verkar svalna. I alla fall om man har moderat politik som måttstock.

Två moderater på Gotland ville motionera om ett lokalt tiggeriförbud.

De verkar inte se att det arbete som sker just på Gotland när det gäller fattiga, ofta från Rumänien, som tvingas sitta utanför våra affärer och tigga om pengar, faktiskt gör stor skillnad i människors liv och för det gotländska samhället.

På andra håll i Sverige tittar man på Gotland och undrar hur vi gör och hur de kan göra något liknande.

Läs mer

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Sälj inte ut Gotlandshem

Gotlandshems styrelse har nu beslutat att driva igenom en försäljning av över 900 lägenheter, huvuddelen i Visby.

Det ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar.

Vänsterpartiets ledamot och ersättare i Gotlandshems styrelse lämnar nu styrelsen för att öppet kunna redovisa sitt ställningstagande. Alla gotlänningar har rätt att få en så komplett bild av frågan som möjligt. En fråga som kommer att ha betydelse under lång tid, inte minst för de hyresgäster som bor i de hus som nu planeras att säljas.

De ekonomiska motiv som Gotlandshems ledning och styrelsemajoritet har håller inte. Områdena i Gråbo som säljs (Stäven och Bogen 1) har ett driftnetto på 33,5 miljoner om året. Nu säljs dessa bostäder för 609 miljoner kronor, med en ränta på 2 % så ger den intäkten en årlig kostnadsminskning på drygt 12 miljoner kronor. Det är ett försämrat resultat på cirka 20 miljoner om året som direkt 2018 kommer att påverka Gotlandshems ekonomi.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Stärk demokratin

Insändare från Brittis Benzler, Saga Carlgren och Thomas Gustafson, publicerad i GA 19 oktober och GT 24 oktober.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. I ett demokratiskt samhälle måste människor ges möjlighet att komma till tals och ta tillvara sina rättigheter som medborgare. Utbildningssystemet har en central roll i att rusta för det. Rätten att påverka får inte hindras av hat och hot i det offentliga samtalet. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till demokratins utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och att juridik snarare än politik blivit styrande i många sammanhang. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att göra något åt. Det känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge. I en motion till regionfullmäktige tar Vänsterpartiet upp hur vi kan stärka och utveckla demokratin och vi anser att det måste ske på flera sätt.

Läs mer

Publicerat i Brittis, Demokrati, Insändare | Lämna en kommentar

Om Gotlands budget 2018

Idag redovisar den rödgröna majoriteten på Gotland läget inför 2018.

Det går bra för Gotland. Vi ser en positiv befolkningsutveckling och vi har lägst arbetslöshet i landet. Gotlands attraktivitet är stor och ön attraherar både besökare och nya gotlänningar. Företagsamheten har ökat tolv år i rad och lönsamheten i gotländska företag är god. Företag inom olika branscher etablerar sig på ön vilket visar att marknaden tror på Gotland och ser utvecklingskraften i det gotländska samhället. Vårt småskaliga näringsliv utvecklas väl, vilket är ett resultat av målmedvetna och långsiktiga satsningar hos det gotländska näringslivet och Region Gotland, ofta i samverkan.

Samtidigt är de demografiska utmaningarna, där vi blir färre i arbetsför ålder i förhållande till ett ökat antal barn och äldre, en stor utmaning för hela Gotland. Av stor vikt är därför att stärka upp med insatser för att möta den brist på arbetskraft med rätt kompetens som blir allt mer påtaglig både hos företag och offentliga arbetsgivare.

Här kan du läsa hela budgetskrivelsen.

Här finns mer siffror och underlag.

 

 

Publicerat i Ekonomi, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Varför kommer inga svar om Gotlandshem?

Insändare från Jan-Eriksson, publicerad i GA och GT den 17 oktober.

Sedan Gotlandshem i april offentliggjorde sina planer på att sälja nästan 1000 lägenheter har många insändare i GT och GA kritiserat och ställt frågor om beslutet.

Hyresgäster har uttryckt oro för vad det betyder för deras boende, men kritiken har också handlat om bostadsfrågan i stort. Det har gällt till exempel köregler, hyresnivåer, allmännyttans framtid och hur affären påverkar Gotlandshems ekonomi.

Inga svar eller förklaringar har kommit från Gotlandshem eller någon annan ansvarig för planerna att sälja nästan var femte lägenhet som Gotlandshem äger.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar