Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

 På startsidan försöker vi spegla aktuella frågor genom att publicera debattinlägg och pressmeddelanden. Men om du klickar på hemsidans flikar kan du hitta information om hur du får kontakt med oss, vilka som företräder oss i olika nämnder, våra politiska program och förstås en hel del annat. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stärk demokratin

Insändare från Brittis Benzler, Saga Carlgren och Thomas Gustafson, publicerad i GA 19 oktober.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. I ett demokratiskt samhälle måste människor ges möjlighet att komma till tals och ta tillvara sina rättigheter som medborgare. Utbildningssystemet har en central roll i att rusta för det. Rätten att påverka får inte hindras av hat och hot i det offentliga samtalet. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till demokratins utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och att juridik snarare än politik blivit styrande i många sammanhang. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att göra något åt. Det känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge. I en motion till regionfullmäktige tar Vänsterpartiet upp hur vi kan stärka och utveckla demokratin och vi anser att det måste ske på flera sätt.

Exakt vilka förändringar som bör göras vill vi inte peka ut. Vi tror att en bred debatt är bästa sättet att utveckla Region Gotland i mer demokratisk riktning och samtidigt vill vi peka på två områden som är extra angelägna:

  • Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka sitt eget arbete och att bidra till en utveckling av verksamheten.
  • Gotlänningarna har ett för svagt förtroende för Region Gotlands vilja och förmåga att medverka till en bra utveckling och många medborgare upplever att de har små möjligheter att påverka regionens verksamheter.

Partierna har ett ansvar att kunna samarbeta för att hitta lösningar som är bra för Gotlands utveckling men partierna har också ett ansvar att tydligt ge olika alternativ som medborgarna ska kunna välja emellan när de går till val. Givetvis krävs en levande diskussion och bred dialog också mellan valen. Att kunna påverka genom de politiska partierna är en viktig förutsättning för att demokratin ska fungera och hållas levande.

 

Publicerat i Brittis, Demokrati, Insändare | Lämna en kommentar

Om Gotlands budget 2018

Idag redovisar den rödgröna majoriteten på Gotland läget inför 2018.

Det går bra för Gotland. Vi ser en positiv befolkningsutveckling och vi har lägst arbetslöshet i landet. Gotlands attraktivitet är stor och ön attraherar både besökare och nya gotlänningar. Företagsamheten har ökat tolv år i rad och lönsamheten i gotländska företag är god. Företag inom olika branscher etablerar sig på ön vilket visar att marknaden tror på Gotland och ser utvecklingskraften i det gotländska samhället. Vårt småskaliga näringsliv utvecklas väl, vilket är ett resultat av målmedvetna och långsiktiga satsningar hos det gotländska näringslivet och Region Gotland, ofta i samverkan.

Samtidigt är de demografiska utmaningarna, där vi blir färre i arbetsför ålder i förhållande till ett ökat antal barn och äldre, en stor utmaning för hela Gotland. Av stor vikt är därför att stärka upp med insatser för att möta den brist på arbetskraft med rätt kompetens som blir allt mer påtaglig både hos företag och offentliga arbetsgivare.

Här kan du läsa hela budgetskrivelsen.

Här finns mer siffror och underlag.

 

 

Publicerat i Ekonomi, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Varför kommer inga svar om Gotlandshem?

Insändare från Jan-Eriksson, publicerad i GA och GT den 17 oktober.

Sedan Gotlandshem i april offentliggjorde sina planer på att sälja nästan 1000 lägenheter har många insändare i GT och GA kritiserat och ställt frågor om beslutet.

Hyresgäster har uttryckt oro för vad det betyder för deras boende, men kritiken har också handlat om bostadsfrågan i stort. Det har gällt till exempel köregler, hyresnivåer, allmännyttans framtid och hur affären påverkar Gotlandshems ekonomi.

Inga svar eller förklaringar har kommit från Gotlandshem eller någon annan ansvarig för planerna att sälja nästan var femte lägenhet som Gotlandshem äger.

Efter hand som tiden går blir jag allt mer fundersam. Varför denna tystnad? Var finns den förr så aktiva, kloka och viktiga hyresgästföreningen? Var finns allmännyttans försvarare? Var finns den solidariska tanken om allas rätt till ett bra boende till ett rimligt pris?

Demokrati är mer än att bara gå och rösta var fjärde år. Demokrati förutsätter debatt och att makthavare redovisar sina motiv och förklarar sina handlingar.

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Allmännyttan har en viktig roll

Insändare från Pia Malmros, publicerad i GA den 3 oktober och GT den 10 oktober.

 Anna Hrdlicka (M) har i två insändare, försökt försvara att Gotlandshem ska sälja nästan tusen lägenheter men inget av det hon skriver kan minska den oro som hyresgästerna känner.

Anna Hrdlicka menar att om Gotlandshem säljer 944 lägenheter så är det inte hyresgästernas hem som säljs utan bara byggnaderna! Men det är förstås alla de människor som bor där det handlar om, det är ju deras hem det gäller. När byggnaderna har bytt ägare är det den nye ägaren som avgör villkoren för de boende.

De jag pratat med vill helst ha kvar Gotlandshem som ägare, det är helt enkelt tryggare med ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag. Ett bolag som har i uppdrag ”att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.” som det uttrycks i ägardirektiven. Gotlandshems uppdrag är inte att sälja som Anna påstår i sin insändare. Vill gärna veta vad Anna menar med att försäljningen är ett sätt att anpassa beståndet? Till vad/vem ska det anpassas?

Anna Hrdlicka försöker ge en bild av att Gotlandshem knappast alls har ekonomiska möjligheter att klara underhållet av sina bostäder. Bara en del av vinsten på 7,1 miljoner kan, enligt Anna gå till underhåll. Men det är en bild som inte stämmer, det är inte så att det är vinsten som går till underhåll av Gotlandshems bostäder och de summor som går till underhåll är många gånger större än de 7,1 miljoner Anna nämner. Anna lyfter även att eventuella renoveringar GotlandsHem kommer att utföra skulle kallas ”lyxrenoveringar” vilket jag inte ser som en risk då det inte är något allmännyttan blivit anklagade för hittills på Gotland, och de har gjort en del omfattande renoveringar. Är nyfiken på om Anna kan garantera att en ny hyresvärd inte kommer att utföra lyxrenoveringar?

Min första insändare handlade om att: ”stora delar av hyressättningssystemet är i upplösning och att marknadshyror håller på att införas och det kan få avsevärd betydelse för de bostäder som nu håller på att säljas.”

Tyvärr är det så och det innebär att ingen kan veta vad som kan ske med hyrorna. Anna Hrdlicka försöker som en sorts svar på detta hävda att vi nog aldrig haft bruksvärdeshyror, trots att hon har fel så är det förstås inte några lugnande besked till de hyresgäster som bor i de lägenheter som ska säljas.

Pia Malmros, Vänsterpartiet

Här kan du läsa (den senaste) insändaren från Anna Hrdlicka:

http://helagotland.se/insandare/forblir-hem-pa-gotland-aven-nar-gotlandshem-salt-14909533.aspx

 

 

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Stärk demokratin

Vänsterpartiet lämnade idag motionen ”Stärk demokratin” till regionfullmäktige.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till detta återerövrande och denna utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

Genom demokratiska val och en öppen debatt är Region Gotland ett viktigt exempel på lokal demokrati men vi menar att det också finns stora möjligheter och behov av att tydligare lyfta fram det demokratiska uppdraget.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och en ökad juridifiering av offentligt finansierade verksamheter. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att återta. Ett återtagande som känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge.

Exakt vilka förändringar som bör göras vill vi inte peka ut just nu. Vi tror att en bred debatt är bästa sättet att utveckla vår organisation och verksamhet i mer demokratisk riktning men vi vill redovisa några angelägna områden som bör prövas:

  • Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka sitt eget arbete och att bidra till en utveckling av verksamheten.
  • Gotlänningarna har ett för svagt förtroende för Region Gotlands vilja och förmåga att medverka till en bra utveckling.
  • De politiska ambitionerna får för svagt genomslag på många områden.

Utgångspunkten för vår bedömning är egna erfarenheter och kunskaper men vi tycker också att den medborgarundersökning som gjordes 2016 ger stöd för vår bild.

Gotland får svaga resultat i den del som handlar om hur medborgarna i Region Gotland ser på sitt inflytande i kommunen.

  • Bara en kommun får sämre omdöme än Gotland på frågan om ”invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna”.
  • Bara två kommuner har sämre omdöme än Gotland på frågan ”hur väl politiska beslut genomförs”. Det gäller också på frågan ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa”.

En hel del inom regionens organisation och arbete kan och bör förbättras. Men det är också viktigt att regionen stöder och stimulerar en bra diskussion om våra gemensamma angelägenheter.

Exempel på detta kan vara att erbjuda bra och generösa möjligheter att använda kommunala lokaler eller att upplåta plats så att politiska och andra budskap kan spridas, till exempel genom att anslagstavlor finns tillgängliga.

Vi föreslår därför

att regionstyrelsen genomför en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla demokratin i och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de idéer som redovisas i motionen.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Saga Carlgren

Publicerat i Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Osäkert om hyran

Insändare från Pia Malmros, publicerad i GA den 22 september.

I en insändare i september så kritiserade jag att Gotlandshem utlovar mer än de kan hålla till de hyresgäster som bor i de lägenheter som nu är till salu. Gotlandshem utlovar ”samma rättigheter” och att hyresnivån ”följer med” men med de regler som gäller för hyressättning kan inga garantier ges. Detta gäller särskilt efter den nya lag som alliansregeringen drev igenom 2010.

I den nya lagen togs de kommunägda allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll bort och det har gjort att stora delar av hyressättningssystemet är i upplösning och att marknadshyror håller på att införas.

Anna Hrdlicka (M) gruppledare Regionstyrelsen skriver i en insändare att jag ”spär på oron hos de som bor i de lägenheter som Gotlandshem avser att sälja” men inte på något sätt försöker Anna visa vilket skydd hyresgästerna har så att hyresnivån blir densamma. Tvärtom bekräftar Anna att hyresgästernas rättigheter är ganska begränsade och det har vi också kunnat se många exempel på vid såväl ombyggnader som vid nyproduktion av bostäder.

Tyvärr finns det anledning att känna oro över vad en försäljning betyder framförallt för de som bor i någon av de nästan tusen av Gotlandshems bostäder som nu är till salu. Och, som sagt, Anna Hrdlickas insändare innehåller inga lugnande besked till hyresgästerna. Hennes huvudinvändning mot min insändare är att jag framhållit att bruksvärdet, framförallt tidigare, används vid hyressättning. Anna Hrdlicka skriver ”Sanningen är att ”bruksvärdeprincipen” eller ”bruksvärdet” aldrig varit den princip som används för att sätta hyra.”

Det går säkert att ägna sig åt hårklyverier om detta men i alliansregeringens proposition från 2010 så finns följande formulering ”Bruksvärdet avgörs i praktiken i stor utsträckning genom de kollektiva förhandlingar som sker mellan hyresmarknadens parter.” Dessvärre visar det sig nu att det framförallt var en beskrivning av hur det var före 2010.

Utförsäljningar av Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag är direkt fortsättning på en borgerlig bostadspolitik som leder till ökade orättvisor och segregation. Därför är frågan om utförsäljning av allmännyttiga bostäder och Gotlandshems framtid både en viktig ideologisk fråga och en viktig konkret fråga här och nu för många människors trygghet i sitt boende.

Pia Malmros, Vänsterpartiet

Här finns insändaren från Anna Hrdlicka: http://helagotland.se/insandare/historielosa-vanstern-14896383.aspx

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vad händer med hyran vid en utförsäljning?

Insändare skriven av Pia Malmros, Vänsterpartiet, publicerad i GT 12/9.

Just nu planerar vårt kommunala bostadsföretag Gotlandshem att sälja ut nästan tusen lägenheter, varav huvuddelen i Visby. Det är en stor fråga som berör oss alla och kommer att ha stor betydelse för bostadsmarknaden på Gotland. Men alldeles särskilt berör den förstås dem som bor i de lägenheter som ska säljas ut.

Gotlandshem utlovar ”samma rättigheter” och att hyresnivån ”följer med” men vad kan Gotlandshem lova när det verkligen gäller?

Sanningen är att stora delar av hyressättningssystemet är i upplösning och att marknadshyror håller på att införas och det kan få avsevärd betydelse för de bostäder som nu håller på att säljas. De privata fastighetsägarna har länge drivit på för att marknadshyror ska införas och det gör de givetvis för att kunna öka vinsterna genom högre hyror.

 

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Var ska pengarna komma ifrån?

Insändare skriven av Carina Schüberg (V), hyresgäst i Gotlandshem, publicerad i GA 12/9.

Det är verkligen en stor sak att ett allmännyttigt bostadsföretag, Gotlandshem, nu försöker att sälja människors hem. Jag trodde att Gotlandshem hade hyresgästernas trygghet som sitt viktigaste mål men tydligen inte.

Från Gotlandshem låter det som om det är viktigt för företagets ekonomi att sälja nästan tusen lägenheter. Men hur räknar Gotlandshem egentligen?

Nu när siffrorna har redovisats offentligt så framgår att det sk driftnettot för lägenheterna som ska sälja uppnår över 35 miljoner kronor per år. Alltså de pengar som Gotlandshem kan använda till räntor, administration mm när kostnaderna för underhåll, skötsel, el och värme för de här lägenheterna har betalats.

Gotlandshems VD, Elisabeth Kalkhäll, har sagt att nedre gränsen för att sälja 944 lägenheter är 400 miljoner kronor.

Hur kan det vara en god affär för Gotlandshem att vara beredda att sälja för 400 miljoner kronor och samtidigt tappa ett driftsöverskott på 35 miljoner kronor om året? Vem ska betala skillnaden på 35 miljoner och räntan på 400 miljoner som väl är knappt 10 miljoner kronor.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Gotlandshem behöver växa

Insändare av Brittis Benzler och Monika Eriksson publicerad av GT 24 augusti.

Nu föreslås försäljning av cirka 1 000 av Gotlandshems lägenheter. Från Vänsterpartiets sida är vi motståndare till detta.

Vi ser det som en ytterligare nedmontering av den sociala bostadspolitiken. Vi anser att Gotlandshem behöver växa.

Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp som ett resultat av en stark arbetarrörelse som hade en bestämd vision om en ny bostadspolitik. En social bostadspolitik där ett av de viktiga målen har varit att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför skapades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes.

 

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Elkabeln måste byggas

Insändare från Birger Lahti och Saga Carlgren, publicerad i GA 30 juni.

På statliga Svenska kraftnäts hemsida kan man läsa följande:

Vi bygger ut det svenska stamnätet för att transportera el från ny vindkraft, motverka begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.”

Samtidigt har en ny styrelse beslutat att slänga många års förberedelser för att göra just detta – i form av en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet, i soptunnan.

Mycket planering och investeringar på mellan 75-100 miljoner kronor har sedan 2009 utgått från att en ny kabel ska byggas, efter beslut i Svenska kraftnäts styrelse. Ska nedlagd tid och investerade miljoner gå om intet för att det inte går att lita till att en statlig myndighet håller sitt ord? Långsiktighet bör vara nyckelord för statens agerande i viktiga försörjningsfrågor som denna.

Läs mer

Publicerat i Insändare, Miljö, Okategoriserade, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar