• Hem
 • Värdig omsorg, ...
sida

Värdig omsorg, värdigt liv

Många som nyttjar äldreomsorgen är nöjda med det som erbjuds. Coronapandemin har visat det, trots att det finns brister och att en hel del kan bli bättre. Personalen gör goda insatser och jobbar så bra de kan utifrån förutsättningarna.

De anställdas arbetsvillkor behöver dock förbättras. Om inte yrkena inom vård och omsorg får ökad status tror vi att det kommer bli svårt att rekrytera nya medarbetare i den takt som behövs. Särskilt nu när antalet äldre kommer att öka de kommande åren.

Vi tycker att äldreomsorgen ska bedrivas av Region Gotland själva eller alternativt av privat icke vinstdrivande verksamhet. När vi får bort de privata vinstintressena är vår uppfattning att det kommer att bli lättare att utveckla verksamheten och de anställdas villkor. Många äldre är aktiva. Genom väl utvecklade aktiviteter som träning och samvaro lever man ett längre och friskare liv.

Vänsterpartiet arbetar för att:

 • mer tid för samtal och aktiviteter ska tillföras omsorgen. Desto bättre kommer omsorgstagarna att må.
 • förstärka de vårdande och medicinska delarna inom omsorgen med bland annat högre andel sjuksköterskor än idag.
 • ge alla barn en hälsosam och trygg uppväxt. Det kräver trygga föräldrar. Stöd och hjälp ska kunna ges av så väl Barnmorskemottagningen som Barnhälsocentralen när och där det kan behövas.
 • Region Gotland tar över driften av de särskilda boenden som regionen idag har entreprenadavtal med. Alla pengar ska gå till äldres bästa och inget ska gå till aktieägarna.
 • heltid som norm ska gälla för de anställda. Ibland kan deltid vara motiverat. Schema och andra anställningsvillkor ska vara rimliga.
 • utveckla kompetensen hos personalen. De som saknar undersköterskeexamen ska ges möjlighet att studera.
 • öka möjligheten för olika typer av specialistutbildningar.
 • bygga fler särskilda boenden, gärna utanför Visby.
 • utveckla arbetet med aktiviteter, träning och samvaro för äldre.
 • minska oönskad ensamhet bland annat genom fler träffpunkter finansierade av regionen.

Rätt stöd för att leva som andra

Den som har funktionsnedsättning ska som alla gotlänningar ha goda livsvillkor och kunna vara delaktig i samhället. Det har blivit allt svårare att få exempelvis personlig assistans eller färdtjänst, trots att kriterierna uppfylls. Hjälpmedel beläggs med avgifter samtidigt som det blir svårare att få bostadsanpassning. Allt detta i kombination med att det offentliga samhället ofta brister i tillgänglighet gör att livet för många människor begränsas.            

Rehabilitering, hjälpmedel och stöd för att kunna delta i samhället handlar om mänskliga rättigheter. Om att både kunna leva och bidra som andra – i privatlivet, på jobbet och i politiken.

Vänsterpartiet vill att:

 • det ska finnas tillräckligt med bostäder för de som har behov av boende enligt LSS eller enligt socialtjänstlagen.
 • omsorgsanställda ska ges större möjlighet att stärka sin kompetens. Det behövs även här ett kompetenslyft.
 • bemanningen i gruppboenden och andra verksamheter ska öka så boendes önskemål och behov kan tillgodoses. Då kan fler sociala aktiviteter genomföras och möjligheten blir större att utveckla förebyggande, hälsofrämjande insatser.
 • personer med funktionsnedsättning behöver precis som andra tillgång till jobb och försörjning. Fler arbetsplatser behövs och Region Gotland behöver här vara ett gott exempel.
 • färdtjänsten ska utgå från resenärernas behov av att förflytta sig och fungera på ett liknande vis som för personer som använder andra färdsätt.

Individ och familjeomsorg

De gotlänningar som behöver stöd från individ- och familjeomsorgen är ofta i en utsatt situation. Det är viktigt att dessa och deras anhöriga, får stöd utifrån sina förutsättningar och känner att de behandlas med respekt.     Eventuella åtgärder ska bygga på evidens och leda till positiva resultat. Så få gotlänningar som möjligt ska behöva socialtjänsten. Det betyder att förebyggande och hälsofrämjande insatser behöver ske i samhället i ett tidigare skede. Det är till exempel viktigt med en väl fungerande förskola och skola, samt goda möjligheter till fritids-och kulturverksamhet både för unga och vuxna Arbetsgivare ska ha bra rutiner och arbetsförhållanden som minskar risken för psykisk- och annan ohälsa. Därför är det särskilt viktigt att socialtjänsten arbetar utåtriktat och är lätt tillgänglig, har goda, väl fungerande relationer till andra viktiga samhällsdelar och bidrar i det förebyggande arbetet. Många personer med beroendesjukdom har samtidigt en annan psykiatrisk diagnos. Vården för dessa båda sjukdomar ska vara bättre samordnade än i dag.    Att tänka i stuprör och inte tillräckligt väl se behovet av samarbete med annan verksamhet i regionen är dåligt. Det är absolut nödvändigt att man i socialtjänsten ser helheten och ibland även bistår annan verksamhet med kunskap och erfarenhet.

Vänsterpartiet vill:

 • stärka och utveckla första linjen mot psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Socialtjänstens och elevhälsans bidrag i det arbetet är centralt.
 • införa ett ”hemmasittarteam” som har till uppgift att tillsammans med skola och sjukvård arbeta med att minska den problematiska skolfrånvaron.
 • stärka det förebyggande arbetet mot ohälsa genom att utveckla föräldrautbildning för nyblivna föräldrar och erbjuda föräldrastöd.
 • införa Rinkebymodellen där barnavårdscentralen och socialtjänsten tillsammans arbetar mer med nyfödda och deras föräldrar än vad som sker idag.
 • Arbeta för att fler familjer ska kunna fungera som familjehem och utveckla stödet till de familjer som redan finns. Bland annat genom utbildning och ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte.
 • utreda möjligheten att skapa HVB-hem i Region Gotlands regi. (Barn och unga som bor på hem för vård eller boende).
 • stärka arbetet mot våld i nära relationer, inte minst mäns våld mot kvinnor. Olika insatser behöver finnas, både till offer och förövare. Stöd till barn som bevittnat och/eller utsatts för våld behöver stärkas.
 • starta ett kommunalt drivet akutboende för kvinnor och barn som behöver det.
 • stärka det arbete civila organisationer utför utifrån en humanistisk människosyn. Inte ”i stället för”, utan som ett komplement till socialtjänsten.
 • införa ”bostad först” som princip vid behandling av bostadslösa personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.
 • att gotlänningar och andra som regelbundet vistas på Gotland och behöver försörjningsstöd självklart får det. Alla ska garanteras minimistandard och ingen ska behöva leva på Gotland utan att ha de mest grundläggande behoven tillgodosedda. Det ska finnas meningsfulla aktiviteter för personer som är beroende av försörjningsstöd som leder till arbete eller utbildning.
 • beroende av bland annat alkohol, narkotika, läkemedel och spel ska behandlas som den sjukdom det är. Förebyggande arbete mot beroende är centralt. Nuvarande beroendevård behöver stärkas och utvecklas, inte minst samverkan mellan olika delar av vården behöver förbättras.
Kopiera länk