• Hem
  • Vård - rättvis ...
sida

Vård – rättvis och nära

Sjukvården i hela Sverige står inför stora utmaningar så också på Gotland.  En positiv utmaning för vården är att forskningen gör att vi klarar fler och fler sjukdomar och att vi lever längre. Det gör förstås att kostnaderna ökar men vi i Vänsterpartiet ser inte det som ett problem. Det handlar om hur samhället fördelar de resurser vi alla har hjälpts åt att skapa.

Den grundläggande principen är att vården ska ges utifrån människors behov. Alla i hela Sverige ska känna samma trygghet i att kunna få vård när hen som mest behöver det. Detta gäller naturligtvis även oss som bor på en ö mitt i Östersjön.

Människor som arbetar inom vården är dess allra viktigaste resurs. De har fått slita extra hårt under pandemin med risk för sin egen och anhörigas hälsa. Många personalgrupper inom vården var hårt pressade redan innan pandemin. En väl fungerande sjukvård är livsviktigt för ett fungerande samhälle. Det har de senaste två åren gjort extra tydligt. Ska vården fungera och fortsätta utvecklas måste medarbetarna ha rimliga arbetsvillkor.  Vänsterpartiet vill se en grundbemanning där ingen behöver stressa för att hinna med det normala patientflödet.

En av de stora utmaningarna samhället och sjukvården står inför är att tidigare upptäcka och förebygga sjukdomar. Tidig upptäckt av sjukdom gör oftast att konsekvenserna av den samma går att minska. Här pågår ett nationellt utvecklingsarbete där primärvården ska bli navet.

Vänsterpartiet stödjer reformen ”God och nära vård”. Vi ser dock att, för att lyckas genomföra denna krävs mycket fler satsningar på det förebyggande arbetet även inom förskola, skola, socialtjänst och naturligtvis sjukvård.  Detta gäller både fysiska och psykiska sjukdomar. Det är oerhört viktigt att personer som upplever psykisk ohälsa tidigt får hjälp.

Vänsterpartiet vill inte se några privata sjukförsäkringar där du kan köpa dig före i kön.

Inte heller vinster hos privata utförare. Våra skattepengar ska gå tillbaka till oss som betalat in dem i from av god vård.

Privata nätläkare och digitala vårdtjänster

Vänsterpartiet är emot privata nätläkare. År 2020 kostade de Sverige runt en miljard kronor. Utslaget på landets cirka 1200 vårdcentraler blir det ungefär en halv läkartjänst per vårdcentral.

Vi ser idag hur den ökade privata sjukvården med nätläkare i spetsen försvårar en sammanhängande vård. När vården inte hänger ihop blir det svårare att tidigt upptäcka allvarliga sjukdomstillstånd.

Den digitala vården i regional regi behöver utvecklas. Idag finns 1177 Vårdguiden som går att nå både via internet och telefon dygnet runt. Det är en del arbete kvar till att all Region Gotlands sjukvård går att nå via 1177. Även vårdcentralernas möjligheter att erbjuda digitala vårdmöten behöver utvecklas. Digitala vårdbesök vid lättare sjukdom kan spara tid för både patienter och vårdpersonal.

Vänsterpartiet vill:

  • att den som är i störst behov av vård självklart går först i kön – vi vill inte se ett samhälle där vissa kan köpa sig förtur.
  • att systemet som tillåter privata nätläkare avskaffas. Det är både odemokratiskt och dränerar den regionala vårdbudgeten.
  • att du som söker vård i så stor utsträckning som möjligt ska kunna träffa samma läkare eller behandlare.
  • fortsätta utveckla den psykiatriska vården.
  • utveckla den digitala vården både lokalt här på Gotland men också när du är i behov av vård på fastlandet. När det är möjligt att göra inskrivningar och uppföljningar digitalt så bör det göras tillsammans med remitterande läkare på Gotland.
  • utveckla primärvården mot God och Nära vård.
  • att patientens hela livssituation står i centrum – inte endast diagnosen.
  • successivt öka öppet tider på trygghetspunkterna så att även spontana besök kan göras.
  • utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, gärna genom gruppverksamhet. Då kan deltagarna få både kunskap och social samvaro. Samtidigt som motivationen att exempelvis sluta röka förhoppningsvis ökar, ökar också möjligheten att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Kopiera länk