• Hem
  • Trygga barn bli...
sida

Trygga barn blir kloka vuxna

I korthet:

  • Förskolan ska finnas för alla barn, ha små barngrupper och hög personaltäthet.
  • Skolan ska vara en trygg plats och alltid arbeta mot mobbing och kränkningar.
  • Skolan ska bidra till att förändra begränsande könsroller, arbeta aktivt med jämställdhet och skapa trygghet för HBTQI-personer.
  • Vänsterpartiet vill ha en jämställd och jämlik skola för alla. All personal måste ges kunskaper så att skolan förmår att inkludera alla elever både i undervisningen och i sociala sammanhang.
  • Skolan måste bli bättre på att bemöta och inkludera pojkar i undervisningen, eftersom pojkar idag generellt har sämre skolresultat än flickor.
  • Vänsterpartiet vill satsa för att ge dagens barn och ungdomar de bästa förutsättningarna att bli kloka och ansvarstagande vuxna i framtiden. Många barn och unga idag lever med psykisk ohälsa. Barn och elevhälsan måste ges tillräckliga resurser för att inte bara möta de elever som mår dåligt utan också för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
  • Vänsterpartiet är emot vinstdrivande skolor och förskolor.

Varje skola ska ha bemannade skolbibliotek. Forskning visar att det är viktigt för barnens läsutveckling och skolresultat. Skolbiblioteken ger barnen verktyg att söka och kritiskt granska information samt förstärker den egna lusten att läsa för hela livet.

Förskolan ska ge en bra start i livet

En bra förskola är viktig för barns utveckling och lärande. Vänsterpartiet vill se färre barn i barngrupperna och såväl lokala som statliga satsningar på förskolan. Alla barn ska ha möjlighet att ta del av förskolans verksamhet, det är därför viktigt att här på Gotland behålla rätten till 25 timmars förskola i veckan för alla barn. Vänsterpartiet vill också ge alla barn rätt att vara på fritids även om deras föräldrar inte arbetar eller studerar.

Rätten till utbildning och en jämlik skola

Vänsterpartiet har länge arbetat för allas rätt till utbildning och en jämlik skola. Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte cementera ett föråldrat klassamhälle.
Barn och elevers olikheter måste bemötas med kunskap och respekt.

Idag går utvecklingen åt fel håll. Hur mycket elever lär sig beror alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så ska det inte behöva vara!

Vänsterpartiet vill att alla barn på Gotland ska växa upp till trygga och ansvarstagande vuxna. Vi vill skapa en skola där alla elever lyckas. Vi vet att genomförd gymnasieutbildning kraftigt minskar risken för arbetslöshet och det i sin tur minskar risken för ohälsa längre fram i livet. Självfallet finns det elever som väljer bort gymnasiet och som både klarar sig och mår jättebra, men det ska i så fall vara ett aktivt val och inte ske i en känsla av misslyckande eller brist på tillhörighet.

Vi i Vänsterpartiet vill inte lägga besparingar på verksamheter för barn och unga. Vi vet att det på lång sikt leder till högre kostnader, både för samhället och för enskilda människor.    Det förebyggande arbetet kan inte börja på gymnasiet, utan måste starta redan när barnen är små. Goda resurser till förskolan genom hög personaltäthet och små barngrupper, förebygger ohälsa och svårigheter senare i livet.

Förskolor och skolor över hela ön

På grund av ö-läget och att vi har många som bor på landsbygden är det en utmaning att organisera en bra och likvärdig verksamhet över hela ön.  Många landsbygdsskolor utarmas av det fria skolvalet eftersom föräldrar som arbetar i Visby eller de större tätorterna ofta väljer den större skolan på arbetsorten för sina barn.

Vänsterpartiet tycker att alla barn har rätt till en bra skola och ifrågasätter därför det fria skolvalet mellan kommunens egna skolor. Oavsett var familjen väljer att bo ska barnen inte behöva åka onödigt långt.     Vi tycker att Gotland behöver fortsätta att satsa mer på förskola och skola. Vårt ö-läge gör att vi kanske behöver satsa mer än andra kommuner i motsvarande storlek. Men det är det värt. En trygg uppväxt med bra skolgång för våra barn idag, ger friskare och tryggare vuxna i framtiden.

En skola för alla

Skolan och förskolan ska vara en trygg plats, fri från rasism, sexuella övergrepp och mobbing. De som jobbar där ska arbeta normkritiskt – ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen.

Skolan ska vara tillgänglig för alla elever oavsett funktionsnedsättning eller bakgrund.

Genom positiva förväntningar på varje elev och en stark tro på att alla kan utvecklas, skapar vi en skola där alla elever ges förutsättningar att nå sina egna och skolans mål.

För att alla elever ska lyckas i skolan, behövs både ökade resurser och samverkan mellan olika verksamheter såsom skola, hälso- och sjukvård, fritidsverksamheter och socialtjänst.

Särskolans viktiga uppdrag

De elever som går i särskola eller i till exempel mindre studiegrupper ska erbjudas en lika bra och likvärdig skolgång som alla andra barn. Det är inte elevernas behov som skiljer sig åt, bara hur behoven kan tillgodoses.

Vi har många duktiga pedagoger och andra som arbetar i särskolan. Vad som ofta glöms bort i den regionala planeringen är att även dessa barn och unga har behov av en meningsfull fritid. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att det ska finnas fritidshem och andra möjligheter även för denna grupp barn och unga. Övergången från gymnasiet till en blivande arbetsplats kan kännas obekväm och obehaglig. Inte minst för den elev som gått i gymnasiesärskolan. Det behövs en bra överlämning och ett gott samarbete mellan exempelvis gymnasiesärskolan och daglig verksamhet.

Elevhälsan

Satsningar behövs på barn- och elevhälsan för att främja god fysisk och psykisk hälsa hos barn och elever. När skolan alltmer prioriterar elevers studieresultat påverkar det barn och elevhälsan. Fler elever mår dåligt på grund av prestationskrav. Vänsterpartiet menar att båda perspektiven är lika viktiga, och de hänger ihop.     De senaste åren har vi sett hur problematisk skolfrånvaro blivit en realitet inom både grundskolan och gymnasiet. Antalet elever som inte längre kommer till skolan har blivit alltfler och åldersspannet för dessa elever har ökat Barn- och elevhälsan måste ges ökade resurser att arbeta både förebyggande och hälsofrämjande. Den som mår bra såväl psykiskt som fysiskt har bättre förutsättningar att leva ett gott liv och att lyckas med sin utbildning.  

Fritidshem och ungdomsgårdar

Möjlighet att gå på ”fritids” efter skolan handlar inte bara om förvaring av barn tills de vuxna slutat arbeta. Fritids erbjuder en viktig träning i samspel, demokrati och rättvisa.     Ungdomsgårdarna har en viktig funktion i ungdomars utveckling till unga vuxna. Det är viktigt att ungdomsgårdarna finns spridda över hela ön. Där får ungdomar en fast punkt där de har möjlighet att växa och utvecklas” i fred” men med tillgång till kloka vuxna.

Gotland har under pandemin utvecklat en digital ungdomsgård. Den digitala ungdomsgården kommer fortsätta vara ett viktigt komplement till de fysiska ungdomsgårdarna. Inte minst för att locka ungdomar som idag sitter hemma.

Fenix Ungkulturhus i Visby, öppet för unga 18-25 år och True Colors Gotland som vänder sig till unga HBTQI-personer är ytterligare två viktiga verksamheter för unga på Gotland.

Kopiera länk