sida

Motion: Kommunalisera äldreomsorgen

2022-02-21

Vänsterpartiet tycker att det är alltför stora problem i den gotländska äldreomsorgen. Bristerna under 2021 på Attendo på Terra Nova är det tydligaste exemplet.

Alla de avvikelser som finns i såväl den privata som den offentligt drivna omsorgen visar på att det inte fungerar tillräckligt bra.

Personalen gör så bra den kan utifrån sina förutsättningar. Dessa behöver dock förändras. Det behövs fler anställda inom hela äldreomsorgen och kompetensutveckling ska ingå för all personal. De medicinska behoven bland äldre kommer troligen att öka. Mer tid än idag behöver ägnas åt vanliga samtal och aktiviteter för boende.

Personalens anställningsförhållanden vad gäller schema och annan arbetsmiljö behöver utvecklas och bli bättre än idag. Vi står framför en stor utbyggnad av särskilda boenden på Gotland. De ska bemannas med ny och tillräckligt utbildad arbetskraft. Det måste vara attraktivt att arbeta inom omsorgen. Annars får vi problem med att bemanna och vi riskerar att inte få den utbildade arbetskraft som behövs.

Vi är kritiska till det sätt Region Gotland under de senaste åren arbetat med de särskilda boendena. Att ta fram kvalitetskrav som sedan blir underlag vid upphandlingar och som sedan, i praktiken, blir ett slags tak för hur verksamheten bedrivs under avtalstiden är inte ett tillräckligt bra sätt att arbeta. Vi tror att det är bättre om man steg för steg utvärderar och ändrar i den takt behoven förändras på varje enskilt boende. Det har visat sig att det inte går med ett flerårigt avtal och kvalitetskriterier som är gemensamma för alla om utövarna inte är intresserade av något annat än att uppfylla själva avtalet. Vi menar också att de upphandlingar som gjorts under åren, med lägsta pris som måttstock, har inneburit att våra egna äldreboenden tvingats pressa sina kostnader alltför mycket.

Vi tycker att de privata äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal med Region Gotland ska tas över i egen regi. Vår uppfattning är att det blir enklare att utveckla verksamheten. Socialnämnden har då bättre kontroll och kan genom snabba beslut åtgärda eventuella brister och steg för steg utveckla kvaliteten. Det är särskilt viktigt nu när äldreomsorgen ska byggas ut och fler anställda behövs.

Vi yrkar:

Att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av Region Gotland.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)

Kopiera länk