Interpellation ang. utförsäljning av studentlägenheter

2022-02-21
Till regionstyrelsens ordförande

Region Gotland har genom sitt bostadsbolag ett övergripande ansvar för tillgången på hyresbostäder, vilket också inbegriper bostäder för studenter.
Den 12 januari informerades regionstyrelsens arbetsutskott om Gotlandshems planer på att sälja en väsentlig del av sina studentlägenheter. Informationen väckte förvåning, särskilt då bolaget bara några veckor tidigare informerat om att inga ytterligare försäljningar planerades i nuläget.

I Gotlandshems ägardirektiv står bland annat följande:
“Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
– Större investeringar
– Bildande eller förvärv av dotterbolag
– Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
– Köp och försäljning av större fastighetsbestånd”

Det är möjligt att Eva Nypelius och Vänsterpartiet inte är överens om hur en ”försäljning av större fastighetsbestånd” ska definieras. För Vänsterpartiet räknas inte mindre försäljningar i hundratal. Frågan är också principiell då försäljningen i praktiken skulle privatisera Gotlands bestånd av studentlägenheter och därmed skulle en viktig del av Gotlandshems verksamhet upphöra. Det skulle alltså innebära en ”ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet”. Även det är skäl att lyfta frågan för beslut i regionfullmäktige.

Att besluta om en så pass stor förändring av Gotlandshems verksamhet och en så pass stor försäljning utan att lyfta frågan till regionfullmäktige som högsta beslutande organ i Region Gotland tillika ägare till bolaget väcker också oro för att ytterligare försäljningar och/eller förändringar kan komma att behandlas på liknande sätt av det borgerliga styret.

Studenter finns omnämnda i ägardirektivet som en grupp som särskilt behöver uppmärksammas. Där finns också fler grupper, som exempelvis – “ungdomar som söker sitt första egna boende” och “äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo kvar i egen lägenhet”. Uppdrag om att tillgodose behoven av sociala och medicinska förturer, samt bostäder för nyanlända finns även de definierade I ägardirektivet.

Mina frågor:

* Anser du att gällande ägardirektiv ger Gotlandshem rätt att fatta beslut om försäljning av runt 200 studentlägenheter, utan godkännande av regionfullmäktige? Om ja, hur definierar du i så fall en ”större försäljning”?
* Anser du att ägardirektivet ger Gotlandshem rätt att sluta med befintliga uppdrag som exempelvis att äga och förvalta studentbostäder utan att regionfullmäktige tillfrågas?
* Vilka andra förändringar i Gotlandshems verksamhet och inriktning anser du i så fall kan beslutas av bolaget utan att lyfta frågan i regionfullmäktige?
* Finns det, som du känner till, ytterligare planer på att minska bestånd eller friskriva sig ansvar för olika kategoriboenden, som exempelvis bostäder för sociala eller medicinska förturer?

Saga Carlgren (V)

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Gotland !

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?