sida

Interpellation: angående brister inom privat äldreomsorg

Till Socialnämndens ordförande Rolf Öström

2022-02-21

Jag har med oro tagit del av de rapporter som rör hur äldreomsorg bedrivs på Gotland. Under din ledning av socialnämnden har utövare av äldreomsorg, inte minst Attendo på Terra Nova, bedrivit en verksamhet som inte är acceptabel.

Du har också privatiserat äldreboendet i Hemse samt Illiansgården. Det finns inget idag som tyder på att verksamheten nu är bättre än den var före privatiseringen. Snarare vittnar personalen där om brister som inte är acceptabla. Vad är poängen att privatisera när verksamheten blir sämre?

Den kommande upphandlingen av Sudergården kommer även den att genomföras på sedvanligt vis med lägsta pris som avgörande måttstock när övriga krav i upphandlingsunderlaget anses uppfyllda. Vi vet av tidigare upphandlingar att driftbolagen bjuder under varandra och det lägre priset betalas med färre anställda. Vad finns det för garantier i upphandlingsunderlaget som gör så att Terra Novas misslyckande inte upprepas på Sudergården?

Jag anser att det inte bara är Attendos fel att det ser ut som det gör på äldreboendet i Terra Nova, även om de naturligtvis har ett stort ansvar. Bristerna finns även i det sätt du och din majoritet i socialnämnden upphandlar och granskar verksamheterna.

Mina frågor:

Varför är det möjligt att den undermåliga verksamheten på Terra Nova har fått pågå så pass länge och varför har man inte upptäckt bristerna tidigare?

Hur har det varit möjligt att Attendo under en lång period i princip har nonchalerat Socialnämndens handlingsprogram efter att kvalitetsgranskningen gjorts?

Vad anser du att Region Gotland bör ändra i sitt arbete för att detta inte ska hända igen?

Saga Carlgren (V)

Kopiera länk