sida

Motion: Förbättrad cykelinfrastruktur

Investera i cykelinfrastruktur för att öka cyklandet och stimulera ekonomin  

15 juni 2020

Ett sätt att motverka de ekonomiska effekterna av Coronapandemin och den lågkonjunktur som vi är på väg in i är att investera i ny infrastruktur. Samtidigt pågår en klimatkris som behöver angripas på många sätt för att lösas. En åtgärd som bidrar till att lösa båda problemen är att se till att de investeringar som genomförs är hållbara och framåtsyftande.

I cykelplanen för Visby som Region Gotland tog fram 2015 finns ett antal investeringar i infrastruktur som behöver genomföras för att underlätta cyklandet i Visby. Under arbetet med cykelplanen för Visby beslutades också att det skulle göras liknande planer för övriga tätorter på Gotland. När dessa tagits fram kan man anta att det även där behöver göras investeringar i infrastruktur.

Genom att genomföra dessa investeringar skulle ekonomin stimuleras både på kort och lång sikt. På kort sikt genom de effekter investeringar omedelbart får på näringslivet och på lång sikt genom att övergången till mer cyklande ger stora samhällsekonomiska vinster, bland annat i form av bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

De samhällsekonomiska vinsterna av cykling har undersökts av många, en sammanställning av länkar finns här: https://cykelframjandet.se/ekonomi/

Vänsterpartiet yrkar därför:

-Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när beslut om investeringar tas.

-Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de investeringsbehov som framkommer prioriteras.

Saga Carlgren (V)                                                                            Thomas Gustafsson (V)                                                         Annamaria Bauer (V),                                                                             Per Edman (V)                                                                                          Jörgen Benzler (V)                                                                            Victoria Öjefors Quinn (V)                                                                    Peter Barnard (V)

 

Kopiera länk