• Hem
  • Motion: Motverk...
sida

Motion: Motverka livslång fattigdom inom LSS-insatsen daglig verksamhet

2023-04-24

I de ekonomiska kristider som råder idag drabbas personer med intellektuella funktionsnedsättningar extra hårt, ofta i det tysta. Riksförbundet FUB har varje år sedan 2014 uppdaterat sin rapport ”Fångad i fattigdom?” med syfte att redogöra för den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning:   https://www.fub.se/wp-content/uploads/2022/04/fangad-i-fattigdom-2022.pdf

År efter år visar rapporten på samma sak: De statliga ersättningarna såsom sjuk och aktivitetsersättning är inte anpassade till den ekonomiska verkligheten. Konsekvensen blir livslång fattigdom, bristande delaktighet och utanförskap. Det är inte värdigt för de människor som berörs. Här behöver regering och riksdag ta ett ansvar, men ett politiskt ansvar att ta finns även här på Gotland.

I skuggan av höjda priser för bränsle, el och livsmedel åker tusentals människor varje dag till jobbet. För en del kallas det anställning och ger en lön att leva på. För andra som personer med intellektuella funktionsnedsättningar, kallas det daglig verksamhet och ger på Gotland i dagsläget runt 53 kronor per dag (0,1 procent av gällande prisbasbelopp). Även om du har en aktivitetsersättning i botten, så är du fångad i livslång fattigdom.

Enligt Riksförbundet FUB:s senaste beräkning går du idag back 1495 kronor per månad, räknat på att du är runt 25 år, har aktivitetsersättning och insatsen daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sommaren 2018 utbröt strejk här på ön i protest mot den låga habiliteringsersättningen som då var 46 kronor per dag. Bortsett från att jul- och sommarbonus har införts, har habiliteringsersättningen utvecklats från endast 44 kronor per dag år 2012 till knappt 53 kronor per dag år 2023. Det är inte värdigt ett socialt hållbart Gotland, om vi med det menar ett jämlikt och inkluderande samhälle för alla.

Vi föreslår regionfullmäktige besluta:

Att uppdra åt regionstyrelsen att utreda en höjning av habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet.

Saga Carlgren (V)                                  Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)                 Per Edman (V)

Annamaria Bauer (V)                           Peter Barnard (V)

Kopiera länk