• Hem
  • Konst och kultu...
sida

Konst och kultur

Kulturen – en kraft för demokrati

Konsten och Kulturen ska värna om varje människas unika värde och vara tillgänglig för alla oavsett ålder, könsidentitet, sexuell läggning, religionstillhörighet, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Konst och kultur har unika förmågor att erbjuda människan möjlighet att hitta sin identitet och känna tillhörighet.     Konst och kultur är oersättliga delar i en demokrati. Kulturens egna värden kan inte mätas i pengar och utgör i sig en motkraft till de kommersiella delarna av vårt samhälle.

Kulturpolitik

– om medborgarnas tillgång till kultur  Vänsterpartiet vill stärka möjligheterna för den enskilda människans deltagande både som publik/betraktare och som kulturutövare.    Det ideella kulturlivet är viktigt för att samla människor kring gemensamma intressen. Vänsterpartiet vill stödja ett växande kultur- och föreningsliv och vill verka för att alla ska kunna delta utifrån sin egen speciella förmåga.    Det ekonomiska stöd som kulturorganisationer årligen ansöker om överstiger tillgängliga medel. Det visar på engagemang och möjligheter till ett utökat kulturutbud, så stödet till dessa aktörer behöver förstärkas.

Vänsterpartiet vill arbeta för att den s.k. Kulturgarantin får en större omfattning än den har idag genom att även Förskolan inkluderas. Alla barn och elever på Gotland ska få möta minst en professionell konstupplevelse per termin. Vänsterpartiet anser att alla barn, oavsett familjens ekonomi, ska ges möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet. Vi vill därför att deltagande i kulturskolan skall vara avgiftsfritt.

Konstpolitik– om villkoren för kulturskapande

Den professionella delen av det gotländska kulturlivet är omfattande och består av våra regionala kulturinstitutioner och andra professionella organisationer och enskilda professionella kulturskapare. Dessa utgör en stomme och garanti för sina respektive konst- och kulturområden.

Professionellt verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på sitt arbete under rimliga förhållanden. För att möjliggöra ett stöd till fria professionella kulturskapare och för att kunna göra förstärkningar till de regionala institutionerna, behöver den regionala kulturbudgeten ökas.     Vänsterpartiet tänker arbeta för att Konstmuseet snarast ska öppna igen. Att där ge plats för en konstscen som är öppen för fria professionella samtida konstnärer och ämnad för såväl tillfälliga utställningar som ateljéer och pedagogisk verksamhet.

Bibliotekspolitik

För att bli en del av det demokratiska samhället så måste du vara en läsare. Genom att ge människor ett språk så ger vi dem möjlighet att uttrycka sig och utvecklas som människor och medborgare. Det är en del av det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och våldsutövande.

Biblioteken är ett av de få öppna rummen som finns i samhället där alla får vistas på jämlik grund utan kommersiella intressen. Biblioteken ger tillgång till all världens litteratur och kvalitetsgranskad information. Biblioteken har ett särskilt uppdrag att verka för det demokratiska samtalet. Om biblioteken ska vara både sociala mötesplatser och samhälleliga servicepunkter så behöver de förstärkas med resurser.

Det ska finnas bibliotek över hela ön. Fysiska bibliotek ska kompletteras med mobil biblioteksverksamhet.
Uppsökande biblioteksverksamhet såsom Bokstart till nyblivna föräldrar och Boken kommer till äldre som har svårt att ta sig till bibliotek ska prioriteras.

Det är en demokratisk rätt att få ta del av litteratur och information på olika språk, digitalt och fysiskt, till exempel i form av talböcker för de med läs- och synnedsättning.
Biblioteken har under många år drabbats av                  nedskärningar.
Vänsterpartiet förhandlade med regeringen fram 250 milj årligen 2018–2020 för att öka utbud och tillgänglighet. Gotlands bibliotek har fått del av dessa men skulle behöva en permanent förstärkning för att fylla sitt uppdrag.

Politiska mål                                                                                             

  • Folkbiblioteken förstärks ekonomiskt för  att uppfylla uppdrag och öka tillgänglighet                    

till tjänster och service

  • stödet till det ideella kulturlivet stärks genom ökade anslag till kulturföreningar och kulturarrangörer med särskilt fokus på landsbygderna.
  • Kultur- och fritidsverksamheten behöver en tydligare och bättre ledning och styrning. Vi vill återinföra en Kultur- och fritidsnämnd med en egen förvaltning.
  • stödet till våra många professionella kulturskapare och till de professionella kulturinstitutionerna förstärks genom ökade budgetanslag.
  • Gotlands konstmuseum snarast öppnas med förstärkt personalbudget.
  • utöka bibliotekens och bokbussens verksamhet, så att de blir viktiga servicepunkter med ett bredare uppdrag.
  • elever i alla årskurser i skolan och på förskolan omfattas av Kulturgarantin.
  • barn och unga vuxna får utökade möjligheter att uppleva olika konstformer; konserter, föreställningar, filmvisningar och konstutställningar.
  • förstärka kulturskolan och dess attraktivitet genom att utöka dess uppdrag och göra kulturskolan avgiftsfri.

 

Kopiera länk