• Hem
  • Klimat och milj...
sida

Klimat och miljö

Att rädda klimatet och klara andra miljöfrågor är vårt enda alternativ.

Region Gotland har ett ansvar Trots att Gotland bara är en liten ö i världen behöver även vi ta vårt ansvar och minska vårt brukande av ändliga naturresurser och våra utsläpp. I dag lever vi som att vi hade fler än 4,5 jordklot till vårt förfogande! Vår konsumtion sker alltså på någon annans bekostnad.

Vårt sätt att leva här i Sverige har en negativ påverkan på många andra ställen i världen. Vi måste ta större ansvar för detta. Det är en djup orättvisa att de som påverkar klimatförändringarna inte är de som kommer att drabbas hårdast av dem.

Region Gotland ska fortsätta ställa höga krav på social och miljömässig hållbarhet i alla upphandlingar av varor och tjänster.     Region Gotlands byggnader bör i så stor grad som möjligt utrustas med solceller. Gotland har goda möjligheter till hållbar elproduktion exempelvis vindkraft men också bäst förutsättningar i landet för solenergi. Det är också viktigt att främja utveckling av energilagring.    Vänsterpartiet kommer fortsätta att arbeta för en ökad andel ekologisk och vegetarisk mat inom Region Gotlands verksamheter. För oss är det viktigt att maten är nyttig, god och att den inte bidrar till ohållbart brukande av våra resurser.

Vattnet

Vänsterpartiet fortsätter arbeta för en hållbar vattenförsörjning.  Dagvattenplanen ska genomföras och ändringar i befintliga bostadsområden göras där så är möjligt för att ta hand om vattnet lokalt och minska mängden skadliga ämnen som hamnar i vår natur och vårt hav.

Östersjön är hårt ansatt av mänsklig påverkan. Förbättringsåtgärder har gjorts, till exempel vad gäller utsläpp av näringsämnen, och det ger resultat. Men vi har en lång väg kvar innan övergödningen och rubbningarna i ekosystemen kan läkas.  Lokalt kan vi fortsätta minska vårt näringsläckage och utsläpp av farliga ämnen och mediciner från avlopp, reningsverk och jordbruk. De största förändringarna behöver vi göra gemensamt med övriga länder runt Östersjön.

Vänsterpartiet arbetar för att minska övergödningen, för att de tillåtna fiskekvoterna baseras på vad forskningen säger att ekosystemet tål och för åtgärder som ska minska spridningen av mikroplaster i havet.

För Vänsterpartiet gäller ”Vattnet först” när vi kommer till frågor som kan komma att påverka grundvattnet. Självklart är det bra med den teknik som nu finns och används för avsaltning av havsvattnet, men det hjälper inte andra levande arter på vår vackra ö. Djur och natur kommer alltid vara beroende av grundvattnet.

Energiförsörjning

En trygg energiförsörjning är nödvändig för både människor och företag. Gotland är en del av Sverige och ska vara anslutet till stamnätet för el. Därför behövs en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet med tillräcklig kapacitet. Öns möjligheter till förnyelsebar energiproduktion ska kunna tas tillvara, det måste vara möjligt att exportera el till fastlandet.

Lättare att ta cykeln

Pendling till jobb och skola via cykel ska underlättas genom att cykelbanor och cykelparkeringar tillåts ta större plats vid planering av vägar och bostadsområden i och runt alla våra tätorter. En bonus är att cykelturismen därmed också kommer gynnas.

Hemarbete

Arbete hemifrån har i och med pandemin visat sig fungera mycket bra för en del. Att fortsätta tillåta hemarbete, eller arbete från närmaste tätort skulle minska antalet resor och därmed påverka klimatet positivt. Det är dock för de allra flesta viktigt med de sociala kontakter som tas under arbetsdagen, både för humöret och för hälsan.

Vårda naturen

De områden som har högst natur- och friluftsvärden vill vi avsätta som naturreservat. Övriga skogar ska skötas och brukas skonsamt. Där regionen äger mark som är lämplig för att återskapa våtmarker ska detta göras för förbättrad vattenhållning på ön samt höjda naturvärden.

Kopiera länk