• Hem
  • Interpellation:...
sida

Interpellation: ang. studentlägenheter

Till Gotlandshems ordförande Peter Norman, 2022-02-21

Gotlandshem har genom sitt ägardirektiv ett stort ansvar för tillgången på hyresbostäder på Gotland, vilket också inbegriper bostäder för studenter. I ägardirektivet står det bland annat:

“I samråd med Region Gotland ska bolaget upplåta och anpassa bostäder för särskilda förturer såsom medicinska och sociala samt för nyanlända. Bolaget ska även i samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår. Utöver dessa förturer ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna beståndet för följande grupper:
– ungdomar som söker sitt första egna boende
– studenter
– äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo kvar i egen lägenhet.”

Den 12 januari informerade du, tillsammans med bolagets VD, regionstyrelsens arbetsutskott om era planer på att sälja en väsentlig del av bolagets studentlägenheter.
Som huvudskäl till detta uppgavs att försäljningen skulle möjliggöra byggande av nya hyresrätter. Detta var oväntat då bolagets VD vid tidigare informationstillfällen där även du som ordförande medverkat, bland annat vid regionstyrelsens sammanträde, uppgivit att försäljningar inte skulle vara bolagets strategi för att finansiera nybyggnation.

Försäljningen omfattar större delen av Gotlandshems bestånd vad gäller studentbostäder och innebär att Gotlandshem inte längre själva kommer att äga och förvalta studentbostäder i någon väsentlig omfattning. Detta trots att ägardirektivet pekar ut just studenter som en grupp bolaget särskilt ska uppmärksamma, inom det egna beståndet.

Informationen i regionstyrelsens arbetsutskott den 12 januari omfattade också information om hur beslut i frågan skulle tas. Där framgick att frågan inte skulle lyftas i regionfullmäktige för beslut. Det framgick också att detta var avstämt med regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius under ett ägarmöte mellan bolaget och Region Gotland. Även detta är förvånande eftersom det i ägardirektivet går att läsa följande:

“Region Gotlands insyn och ledningsfunktion Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:

– Större investeringar

– Bildande eller förvärv av dotterbolag

– Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

– Köp och försäljning av större fastighetsbestånd”

Försäljningen av Gotlandshems bestånd av studentbostäder omfattar ungefär 200 lägenheter, vilket inte kan räknas som en liten affär och därmed bryter hanteringen mot punkt tre i ägardirektivet.

Dessutom är frågan av principiell karaktär och innebär en ändrad inriktning av bolagets verksamhet, då man inte längre äger eller förvaltar studentbostäder, vilket gör att hanteringen även bryter mot ägardirektivets punkt fyra.

Mina frågor:                                                                                                    Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen, när det gäller studenter efter en eventuell försäljning?

Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen för övriga särskilt utpekade grupper i enlighet med ägardirektivet?

Vilket ansvar har du som ordförande för Gotlandshem för att säkerställa att beslut gällande större försäljningar och ändrad inriktning av bolagets verksamhet tas på rätt nivå i enlighet med ägardirektivet?

Thomas Gustafsson (V)

Kopiera länk