• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående sjukvårdens kostnader på Gotland

Till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin   
2022-11-21

Sjukvården på Gotland är dyr. Att upprätthålla en likvärdig sjukvård på Gotland jämfört med övriga Sverige är en utmaning, inte minst ekonomiskt. På grund av vårt geografiska läge behöver vi ha ett innehåll i vår sjukvård på en nivå som motsvarar behovet hos ett betydligt högre befolkningstal än vad som finns på Gotland idag. Vi är färre skattebetalare som ska betala för sjukvården än som behövs.

I samband med att Indelningskommittén lämnade ett delbetänkande ”Regional indelning – tre nya län” år 2016 skrev Region Gotland ett remissvar där vi var positiva till att bli en del av en region tillsammans med Stockholm. Region Gotland motiverade främst sitt ställningstagande med de höga kostnaderna för sjukvården. Region Gotland skriver Det innebär (också) utmaningar att ha tillräcklig kompetens och att erbjuda vård på nationellt likvärdiga villkor. Region Gotland har under ett antal år omfördelat medel till hälso- och sjukvården, vilket blir kännbart inom andra välfärdssektorer.”

Det blev aldrig någonting av med Indelningskommitténs förslag. Region Gotland är kvar med hela ansvaret för sjukvården. De senaste åren har varit undantagsår. På grund av pandemin har regeringen tilldelat landets regioner tillfälliga statsbidrag som gjort att ekonomin de senaste åren nästan hållits inom givna ramar. Dock kan man inte se att trenden med en hög kostnadsutveckling för sjukvården på Gotland har minskat. Försvinner de tillfälliga statsbidragen och kostnadsutvecklingen fortsätter som nu eller ökar än mer är jag rädd för att det kommer att bli svårare att finansiera vår sjukvård och att annan regional och kommunal välfärd på Gotland riskerar att få betala för det. Det blir svårt att utveckla och lösa de problem och utmaningar som finns inom till exempel omsorgen och skolan.

Problemet med att få utbildad personal, vilket vi tog upp i vårt remissvar 2016, har inte minskat, snarar tvärtom. Den demografiska utvecklingen med fler äldre lär inte göra sjukvården billigare. Det kommer hela tiden nya små och stora exempel på ökade kostnader.

Region Gotland avslutade sitt remissvar till Indelningskommitténs förslag så här: Region Gotland vill avslutningsvis påtala att om det slutliga förslaget ändå blir ett genomförande i två etapper, så måste de svårigheter vår hälso-  sjukvård står inför hanteras i ett större sammanhang än vad Region Gotland själv klarar av inom ramen för nuvarande lagstiftning. Den ofrånkomliga kostnadsökningen inom hälso- sjukvården (demografi, medicinteknisk utveckling) går långsiktigt inte att klara med ett så begränsat befolkningsunderlag som Gotlands, en lösning måste till innan 2023.”

Jag har inte noterat att något gjorts under den gångna mandatperioden genom att ta upp ovanstående med regeringen. Man kan undra varför?

Mina frågor är:

Delar du min oro över att kostnadsutvecklingen för sjukvården riskerar att nödvändiga insatser inom andra välfärdsområden inte blir av?

Delar du min oro vad gäller problemen med bemanning av sjukvården?

Kommer du att ta något initiativ till att hitta en långsiktig lösning för finansieringen av vår sjukvård? När kommer det i så fall att ske?

Jörgen Benzler(V)

 

 

Kopiera länk