• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående kostnadsfri kulturskola på Gotland

Till                                                                                                                        barn och utbildningsnämndens ordförande Oscar Lindster  2023-06-19

Sång och instrumentell musik, bild och form, dans, film och tv-produktion, kreativt skrivande, teater och musik. Kulturskolan har en bredd av aktiviteter som förgyller mångas vardag och inte minst många barns uppväxt. I ett jämlikt samhälle har alla barn och unga, oavsett uppväxtvillkor eller familjeförhållanden möjlighet att ta del av kulturella aktiviteter. Ett sätt att göra samhället mer jämlikt är att göra kulturskolan avgiftsfri.

Därför blev jag så glad när jag hörde att barn och utbildningsnämnden, som du är ordförande för, gett utbildnings och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda ”en avgiftsfri kulturskola och peka ut vilket positivt utfall det skulle kunna få i form av ett breddat deltagande.

Enligt beslutet ska frågor som: den ekonomiska innebörden av den kostnad som uteblivna avgifter resulterar i, samt hur väl kulturskolan är rustad med exempelvis personal och lokaler inför en möjlig ökning av deltagare belysas.

Någonstans här försvinner glädjen. Tankarna går till det ekonomiska läget, den höga inflationen och de skenande kostnaderna. Inte minst känns det kraftigt minskade statliga stödet till kulturskolan jämfört med föregående år oroande.

Tankarna går också till de barn som skulle gynnas allra mest av en avgiftsfri kulturskola. Fler gratis kultur och fritidsaktiviteter där alla kan delta, utan socioekonomiska skillnader är precis sådant vi behöver för att skapa ett tryggt och jämlikt Gotland.

Mina frågor:                                                                                                      På vilka sätt arbetar du för att alla barn och unga i socioekonomiskt svaga familjer på Gotland ska kunna ha en aktiv fritid?

Kommer du som barn och utbildningsnämndens, tillika kultur och fritidsberedningens ordförande att stå upp för en kostnadsfri kulturskola i de budgetdiskussioner som väntar i höst inför 2024? Hur ämnar du i så fall se till att kulturskolan rustas med resurser för att möta ett ökat deltagarantal?

Per Edman, Vänsterpartiet

 

 

Kopiera länk