• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående Gotlands folkhögskola

Till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Rolf Öström

2023-06-19

Gotlands folkhögskola som bedrivs i både Fårösund och Hemse har under lång tid spelat en helt avgörande roll för Gotland. Otaliga deltagare har utvecklat sina färdigheter inom musik, textil, foto, film, skrivande och mycket mer. Otaliga deltagare har genom allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå skaffat sig kunskap och behörighet som deltagaren inte kunnat, eller fått möjlighet att, tillgodogöra sig i grundskola och gymnasium. Gotlands folkhögskola har också länge erbjudit korta kurser, sommarkurser och kulturevenemang med mera, som berikat alla som haft möjlighet att delta.

De positiva effekterna för det gotländska samhället i stort och specifikt för Hemse och Fårösund som samhällen, av att vi har en livskraftig folkhögskola, är tydliga för de flesta. Demokratifrämjande, främjande av konst och kultur, främjande av två av våra viktiga serviceorter, möjlighet till lärande genom livet och inte minst bidraget till Gotlands kompetensförsörjning är några av de saker som Gotlands folkhögskola bidrar till. Därför är regeringens politik när det gäller folkhögskolorna oroväckande. Samtidigt som kostnaderna ökar kraftigt inom de flesta verksamheter (och så även folkhögskolan) väljer regeringen att minska statsbidragen till folkhögskolan. I statens budget för 2023 minskades anslaget som omfattar resurser till folkhögskolan med drygt 500 miljoner kronor. Dessutom uteblev uppräkning för inflationen. Samtidigt är hushållens ekonomi mer ansträngd. Det tillsammans med de höga färjepriserna riskerar att drabba Gotlands folkhögskola via minskade intäkter för sommarkurser.

Under förra mandatperioden lade alliansstyret ned flera viktiga utbildningar som Gotlands folkhögskola bedrivit. Den helt unika musikutbildningen för tjejer och transpersoner, Ella. Livskraft som var en viktig och mycket verksam utbildning för personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Båda lades ned för att spara pengar. Samtidigt har utbudet av SFI i folkhögskolans regi dragits ned i omgångar. Allt detta sammantaget med den ekonomiska situation som Region Gotland och nästan alla landets kommuner och regioner står inför med hög inflation och kraftigt minskade statsbidrag väcker frågor om hur moderaterna och socialdemokraterna i styret arbetar för att Gotlands folkhögskola ska ha en livskraftig verksamhet i både Hemse och Fårösund även framöver.

Mina frågor:
Hur har nedskärningarna i statsbidragen för folkhögskola påverkat Gotlands folkhögskola?
Hur arbetar styret för att undvika nedskärningar inom folkhögskolan på Gotland?
Hur har nedläggningen av utbildningen Ella påverkat verksamheten i Fårösund samt arbetet för ett mer jämställt musikliv på Gotland?
Hur har nedläggningen av utbildningen Livskraft påverkat möjligheterna för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att komma tillbaka till studier eller arbete?
Vilka satsningar planerar styret för att stärka Gotlands folkhögskola och dess verksamhet framöver?

Saga Carlgren,
Vänsterpartiet

Kopiera länk