• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående arbetet för att minska den problematiska skolfrånvaron

Till barn och utbildningsnämndens ordförande Oscar Lindster

2023-06-19

Vi har de senaste åren sett hur elevers problematiska frånvaro stadigt ökat i den gotländska grundskolan. I media rapporteras om en ökning från 40 elever i februari 2021, 64 elever år 2022 och idag 2023 beräknas enligt utbildnings och arbetslivsförvaltningen 90 elever ha problematisk skolfrånvaro. Med det menas att eleven är mer hemma än i skolan och att det inte handlar om giltig frånvaro.

Psykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, effekter av pandemins olika nedstängningar och ”den nya normen att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom”. Bilderna är många och det finns inte en entydig förklaring eller orsak till att så många elever blir hemma från skolan.

Oavsett vad som ligger bakom, är risken stor att den som börjat stanna hemma från grundskolan även gör det från gymnasiet. Redan sedan tidigare ser vi hur en del ungdomar aldrig påbörjar en gymnasieutbildning och i den här situationen riskerar denna grupp att bli än större.

Projektet ”stödinsatser för att främja skolnärvaro” som genomfördes av ungdomsavdelningen från höstterminen 2021 till och med december 2022 visade resultat. I gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick vi veta att projektet skulle permanentas.

När jag i början av juni i år, alltså 2023 besökte Högbyskolan fick jag intrycket av att projektet varit bra men att resurserna, de egna och samarbetet med ungdomsavdelningen, efter projekttidens slut upplevs som otillräckliga och otydliga.

Mina frågor:

På vilka sätt spelar den nya handlingsplanen för ökad skolnärvaro och översynen av rutiner för rapportering av skolnärvaro roll för utvecklingen av grundskolorna på Gotland?

Hur har projektet ”stödinsatser för att främja skolnärvaro” som riktat sig mot grundskolan men utförts av ungdomsavdelningen implementerats i ordinarie verksamhet och vilka skolor får idag del av insatserna?

När kommer arbetet för att minska den problematiska skolfrånvaron på Gotland att ge resultat?

Victoria Öjefors Quinn,                                                    Vänsterpartiet

Kopiera länk