• Hem
  • En bra bostad f...
sida

En bra bostad för alla

 I korthet:

  • Allas rätt till en bostad ska tillgodoses. Bostaden är en grundläggande social rättighet–inte en vara på en marknad. Vänsterpartiet vill på sikt se en bostadsgaranti inom tre månader.
  • Studenter ska kunna bo i sin studentlägenhet året om.
  • Det behövs mer kraftfulla statliga stöd för ett ökat bostadsbyggande och för renovering av befintliga bostäder. Region Gotland måste ta ansvar för att markpriserna på egen mark hålls tillräckligt låga, så att bostadsföretag som vill bygga hyresrätter med billiga hyror ska kunna söka dessa bidrag.
  • Renoveringar får inte innebära att hyrorna höjs så mycket att hyresgäster tvingas flytta.
  • Ansvaret för sociala kontrakt måste tas av såväl Gotlandshem som av privata hyresvärdar. Vänsterpartiet vill att minst 5% av alla nya lägenheter ska kunna användas för sociala och medicinska förturer.
  • Vänsterpartiet vill se ett bostadsbyggande där trygga områden med grönytor och blandad bebyggelse skapas. Där vill vi se flervåningshus, radhus, och villor blandas med LSS-boenden, särskilda boenden, kollektivhus, hyresrätter och bostadsrätter.
  • Förskrivningen av bostadsanpassning och hjälpmedel får inte vara så stelbent som i dag. Det måste finnas möjlighet att göra lokala tillfälliga undantag för att underlätta och möjliggöra en värdig vardag för den sökande.

Ett bra boende som du har råd att betala är en grundläggande förutsättning för ett gott liv. Brist på bostäder till en rimlig kostnad är därför ett allvarligt samhällsproblem som hotar ett tryggt samhälle för alla.

På Gotland varierar kötiden över ön. Den som söker lägenhet i Visby hos det allmännyttiga bostadsbolaget GotlandsHem kan få vänta upp till tio år. Det är inte hållbart och det drabbar inte minst unga som får svårt att flytta hemifrån. Det måste bli lättare att som ung få sitt första hyreskontrakt och den som vill byta boendeform måste kunna göra det.  Kösystemet hos GotlandsHem kan förändras och moderniseras så att kötiden blir mer behovsstyrd. Många som står i kön har inte ett direkt behov av bostad.

Vänsterpartiet arbetar för att Region Gotland ska ta ett större ansvar över bostadsbyggandet så att fler och billigare bostäder byggs. Det kräver mer aktivitet från regionens eget bostadsbolag GotlandsHem, men det behövs också en mer kraftfull markpolitik. För att alla som behöver ska kunna få en bostad krävs det att tillgången på hyresrätter ökar. Byggandet måste ske med bästa möjliga miljöhänsyn och nya bostäder ska ha låg energiförbrukning. Befintligt bostadsbestånd måste kunna renoveras utan att hyrorna chockhöjs.  Även om efterfrågan på bostäder är störst i Visbyområdet behövs nya lägenheter över hela ön. Därför måste GotlandsHem bygga lägenheter i så väl Hemse, Klintehamn och Roma, som i Slite och Fårösund. En god tillgång på bostäder är också en förutsättning för att samhällsekonomin på Gotland ska utvecklas. Att se till att det finns tillräckligt med bostäder är viktigt för att arbetsgivare ska kunna rekrytera medarbetare från fastlandet.

Vänsterpartiet är motståndare till utförsäljning av Gotlandshems lägenheter. Detta har drabbat hyresgästerna både i form av lägre standard och hyreshöjning. Gotlänningarnas möjligheter att påverka hyresmarknaden minskar när hyreslägenheterna inte ägs gemensamt.

Kopiera länk