• Hem
 • Byggande och mi...
sida

Byggande och miljö

Det är nödvändigt att samhället har möjlighet till inflytande över hur, var och när byggnationer ska genomföras. Olika intressen står ofta emot varandra. Det kan vara tillgång på vatten, känsliga natur- och kulturmiljöer eller annan verksamhet som redan finns i närheten och som kan påverkas negativt. Det är därför bra att man noga planerar och bestämmer om principerna för hur Gotland ska bebyggas.

I korthet:

 • Planarbete i Region Gotland behöver vara mer proaktivt än idag och kunna ställa mer precisa krav på till exempel solceller.
 • Mer mark bevöver planläggas för bostäder. Möjligheterna för regionen att styra vad som ska byggas där behöver också öka. Hyresrätter, student-, trygghets- eller äldreboenden kan skapas lättare om tillräckliga planer finns framtagna. Det ska finnas mark mer spridd över ön.
 • De senaste åren har en ordentlig genomgång och upprustning skett av enskilda avlopp på Gotland. Det är bra och ska fortsätta.
 • De gotländska stränderna ska vara öppna för alla. De ska inte bebyggas, annat än i undantagsfall där det redan idag finns strandnära bebyggelse.
 • Försvaret har på allvar kommit tillbaka till Gotland. De har stort inflytande på planer och bygglov. Det får inte vara så att det endast är försvarets intressen som gäller, andras behöver också ges utrymme. Det mesta av de planer som redan beslutats måste få bli verklighet och inte hindras av försvarsintressen.
 • En bra kommunal vattenförsörjning är en förutsättning för våra liv på Gotland. Det måste finnas tillräckligt med källor och en distributionskapacitet så vi kan klara av hela årets vattenbehov, även på sommaren när torkan är stor och besöksantalet är extra stort. Vi ska arbeta för att minska onödig användning av dricksvatten. Vi får inte äventyra de privata brunnar som finns över ön.
 • Fortsatt utveckling av nya tekniker för att säkra Gotlands vattenförsörjning behövs.
 • Avloppsreningsverken ska uppfylla moderna krav på rening och vi bör jobba för att dagvattnet inte går genom reningsverken utan hanteras på annat vis.
 • Öka takten i underhåll av regionens fastigheter och bygg ut den egna förmågan att genomföra enklare underhåll.
 • Energieffektivisering har varit framgångsrikt de senaste åren och det arbetet behöver fortsätta. Energicentrum Gotland är viktigt för att underlätta att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem.
 • Gatu-och vägnätet behöver på flera platser, inte minst i tätorterna, underhållas snabbare och bättre än vad som sker idag.
 • Fler cykelbanor och fler trafiksäkra övergångar. Gör det också tydligare var man ska cykla och var man ska gå.
 • Gör en översyn och ta bort enkelt avhjälpta hinder i gatumiljön som försvårar för personer som har funktionsnedsättning.
 • Region Gotland ska äga de hamnar som behövs för samhälls-försörjningen.
 • All upphandling som rör såväl kommunala som statliga verksamheter måste vara klimatanpassad.
 • Avfallshantering och sopsortering är några av de aktiviteter varje hushåll kan sköta för att bidra till minskad miljöförstöring och klimatpåverkan. Det ska vara ”lätt att göra rätt” och samma regler ska gälla på alla återvinningscentraler. Vänsterpartiet vill därför att Region Gotland även i fortsättningen äger och ansvarar för dessa.
Kopiera länk