• Hem
  • Gymnasiet - por...
sida

Gymnasiet – porten till vuxenlivet

Vi vet att en genomförd gymnasieutbildning kan gynna hälsan, både fysiskt och psykiskt. Gymnasiet ska precis som grundskolan och förskolan inkludera alla elever och ta vara på allas möjlighet att utvecklas, både i sina studier och som människa.

 

På Gotland ska vi fortsätta ha ett brett utbud av gymnasieprogram av hög kvalitet. Gymnasieprogrammen ska tillgodose både elevernas och den gotländska arbetsmarknadens behov.

Gymnasieskolan behöver ytterligare öka sitt samarbete med arbetslivet, för att kunna utveckla utbildningarna och för att få sökanden till yrkesutbildningar som är viktiga för det gotländska samhället.
Studie- och yrkesvägledning ska ges såväl inför valet av gymnasieprogram som under själva utbildningen. Elevers intressen ska tas tillvara samtidigt som icke könsstereotypa utbildningsval ska uppmuntras.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Idag ser vi allt fler unga vuxna på Gotland som inte slutfört gymnasiet och i allt högre grad inte heller grundskolan. Vi har också många nyanlända som står till arbetsmarknadens förfogande. Vår ö står idag inför stora generationsväxlingar och en växande befolkning. Vi blir allt fler äldre, vilket påverkar både Region Gotlands och företagens tillgång på arbetskraft. Det är nu viktigare än någonsin att tillvarata alla gotlänningars förmågor och
vilja att bidra på arbetsmarknaden.

Region Gotland måste både i funktionen som arbetsgivare och genom sitt eget arbete med arbetsmarknadsfrågor verka för att hjälpa gotlänningar som idag står utanför, att hitta vägen till sysselsättning genom utbildning och arbete.

Viktiga projekt har genomförts för att till exempel få människor från försörjningsstöd till utbildning eller jobb.  Vänsterpartiet vill permanenta de arbetssätt som visar sig fungera.  Så länge det behövs kommer vi också föreslå nya projekt på  området. Allt för att hitta de bästa arbetssätten.  Gotland behöver en bred vuxenutbildning.
Gotlänningar ska oavsett bakgrund och behov av utbildningsform ha möjlighet till både yrkesutbildning och komplettering av grundskola och gymnasium, eller fortsätta utbilda sig efter att ha gått gymnasiesärskolan.

För att kunna ha ett brett utbud av vuxenutbildning behöver Region Gotland också samverka med både Uppsala universitet – Campus Gotland och med arbetsmarknaden.

Även andra eftergymnasiala utbildningar som Yrkeshögskolan, Uppsala universitet och andra högskolor är viktiga för Gotland.
De eftergymnasiala utbildningar man genomför bidrar till att utveckla Gotlands näringsliv och ger bättre förutsättningar för en hållbar arbetsmarknad. Det är viktigt att flera studenter än idag stannar kvar på Gotland efter examen och etablerar sig här. En viktig förutsättning för det är att det finns tillräckligt med bostäder.

Vänsterpartiet anser även att ökade satsningar behövs på den kommunala vuxenutbildningen och på folkhögskolan.

Gotlands folkhögskola har flera viktiga funktioner genom sin bredd av utbildningar från grundläggande nivå till yrkesutbildningar.  De konst–och kulturinriktade utbildningarna ger skolan en profil som både behöver värnas och utvecklas.

Precis som andra verksamheter behöver daglig verksamhet utvecklas för att bättre möta eleverna och de kommande arbetstagarnas olika behov och intressen.

Vuxenutbildning ska vara anpassad till olika behov och förutsättningar, inte minst vår särskilda utbildning för vuxna (före detta särvux) ska vara flexibel och svara upp mot var och ens behov.

Vänsterpartiet ser en risk i att nyanlända som  läser på SFI är mycket eftertraktade på  arbetsmarknaden. Det i sig är ju självklart  positivt, men risken ligger i att börja arbeta                   inom till exempel äldreomsorgen innan man har tillräckliga kunskaper i svenska. Då kan resultatet bli dåligt både för den nyanställde och för verksamheten.

 

Kopiera länk