Motioner

Motion: Förbättrad vård vid självskadebeteende 2020-09-28

Vården för personer med självskadebeteende på Gotland behöver förbättras. Idag finns exempel där kvinnor och män under flera års tid åker in och ut från psykiatrin på Gotland och många anhöriga lever i ständig beredskap.
Ofta är det polis och ambulans som larmas för att köra den
hjälpbehövande till psykiatriska kliniken eller lasarettets
akutmottagning. Polisen vittnar om att samma person kan återkomma flera gånger på en dag om den inte stannar i vården och sedan gör nya suicidförsök eller självskador.              Berättelser finns om att polisen kör in till psykiatrin varpå psykiatrin skriver ut patienten. Det blir ett evigt snurrande och mycket resurser tas i anspråk. Detta väcker frustration
hos många, både den drabbade personen och dennes omgivning, men även hos yrkespersoner.
Ofta handlar det om unga människor vars liv kan ta slut om polis, ambulans, anhöriga, vänner med flera inte hinner hitta personen i tid.
Erling Åby Hedenius, chefsöverläkare på slutenpsykiatrin säger i en tidningsartikel publicerad i augusti att patienter med självskadebeteende är en grupp som slutenpsykiatrin har svårt att hjälpa och känner igen frustrationen gällande behandlingen i slutenpsykiatrin.
” Det är en frustration som finns generellt. Det är en sjukdom som det tar lång tid att bli frisk ifrån, det kan ta fem–tio år att ta sig igenom.”
Psykiatrin undviker i regel att tvångsinlägga patienter med
självskadebeteende.
”Det vi kan säga vetenskapligt är att tvångsvård ska undvikas för det är skadligt för den här gruppen. Terapeutiska metoder är det enda vi vet
har evidens”, säger Erling Åby Hedenius.
Han menar att det är viktigt att vissa patienter med självskadebeteende inte skadar sig själva när de är frivilligt inlagda för vård.
”Det är viktigt att vi inte främjar ett destruktivt beteende. Man kan bli utskriven från just det vårdtillfället men då är vi noga med att bekräfta för patienten att det inte är ett misslyckande.”
Vänsterpartiet anser att självskadebeteende måste betraktas som vilken annan sjukdom som helst. När det gäller många andra diagnoser och beroendetillstånd har Region Gotland avtal med behandlingshem på
fastlandet och remitterar patienter dit. För personer med
självskadebeteende saknas sådana överenskommelser.
Vi yrkar därför:
Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem,
specialiserade på självskadebeteende. Så att psykiatrin har
möjlighet att remittera personer som bedöms ha behov av det.
Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad
erfarenhet ser över öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.

Saga Carlgren  Thomas Gustafson
Annamaria Bauer Per Edman
Victoria Öjefors Quinn  Jörgen Benzler
Peter Barnard

Kopiera länk