artikel

Investera Sverige ur krisen

Vänsterpartiet har nyligen presenterat sitt budgetförslag, en budget som investerar i framtidstro för unga och tar ansvar för jobbkrisen.
Det är jobbkris i Sverige. Efter tre år av borgerligt styre är den svenska arbetslösheten för första gången någonsin högre än EU-snittet. Arbetslösheten förväntas stiga till nivåer på uppemot tolv procent de närmaste åren. Ungdomsarbetslösheten ökar rekordsnabbt och är nu uppe i 27 procent.

För Vänsterpartiet är det avgörande att vi investerar i framtidstro hos de unga idag som ska bära upp samhället imorgon. För att ta oss ur krisen behövs en ekonomisk politik som framför allt prioriterar jobben. Vänsterpartiets föreslår samhällsekonomiskt effektiva investeringar i vår gemensamma välfärd, i miljöteknik och infrastruktur, i en utvecklad industriproduktion och i bostadsrenoveringar och nybyggnation.

Krisen har slagit hårt mot kommunsektorn. Förra året förlorade vi 18 000 anställda och i år beräknas ytterligare 23 000 bli av med sina jobb inom välfärden. Det leder till att kvaliteten inom vård, skola och omsorg kraftigt kommer att försämras, och att viktiga arbetsuppgifter inte utförs längre trots att behoven inte har minskat.
För att förändra det och istället öka antalet sysselsatta inom kommunsektorn satsar vi i Vänsterpartiet 10 miljarder mer än regeringen i form av generella statsbidrag, och tillfälligt konjunkturstöd för 2010. Det är en politik som skapar ett 80-tal jobb i Gotlands kommun.

Kommunerna behöver långsiktiga planeringsförutsättningar för att möjliggöra kvalitetsutveckling i vård, skola och omsorg. Därför ger vi redan nu besked om höjda permanenta statsbidrag och tillfälliga sysselsättningsstöd för 2011 och 2012, då Vänsterpartiet avsätter 20 respektive 15 miljarder kronor mer än regeringen.

Vi vill se direkta satsningar på fler reguljära jobb och för att förhindra varsel och uppsägningar. Därför satsar vi också på ett investeringsstöd, på 8 miljarder, till kommunsektorn. Det beräknas skapa 12 000 nya arbetstillfällen. Stödet ska gå till investeringar som hotas i lågkonjunkturen, investeringar som vi behöver tidigarelägga för att stimulera ekonomin och skapa arbetstillfällen. Det handlar om satsningar på upprustningar av t.ex. skolor och sjukhus, på tillgänglighetssatsningar, på infrastruktur för el, vatten och vägar.

Gotland har bostadsbrist. Vänsterpartiet vill bygga nya bostäder och satsar drygt fyra miljarder de närmsta tre åren på det. Vi inför även en stimulans för byggande av studentbostäder. För varje byggmiljard skapar vi 1 000 nya jobb. Vi har dessutom ett utökat ROT-avdrag tillsammans med våra samarbetspartier som även omfattar flerfamiljshus. Stödet är tillfälligt under krisen och är 2,5 miljarder högre än regeringens.

Sverige behöver en nödvändig miljö- och klimatomställning därför föreslår vi ett grönt stimulanspaket som skapar jobb, en New Green Deal. Det tar tillvara kompetens och utvecklar industriproduktionen så att vi kan vi bli världsledande på området. Det skapar fler jobb, på både kort och lång sikt, och en hållbar tillväxt. Förslaget innehåller satsningar på en svensk sol- och vindkraftsindustri, en utbyggd järnvägstrafik med bl.a. satsningar på höghastighetsbanor och ökat banunderhåll, en utökning av kollektivtrafiken, klimatsmarta hyreshus, ny miljöteknik, landsbygdsutveckling och en grön svensk fordonsindustri. Vår järnvägssatsning kan leda till cirka 4 500 nya jobb redan 2010.

Sverige står inför en stor generationsväxling på arbetsmarknaden. I flera branscher, inte minst i offentlig sektor, riskerar vi att stå inför en brist på kvalificerad arbetskraft inom bara några år. Samtidigt som arbetslösheten bland unga är hög finns det eftersatta behov av fortbildning i stora yrkesgrupper, exempelvis inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet vill genomföra riktade insatser och utbildnings- och kompetenshöjningssatsningar som bidrar till att slussa in yngre i arbetslivet där pensionsavgångarna kommer att bli många framöver.

Vi vill öka beredskapen för krisen genom att stärka inkomstförsäkringarna så att de motsvarar människors behov av trygghet. Vi vill också se ett rättvisare skattesystem som motverkar de växande inkomstklyftorna i samhället. Med Vänsterpartiets politik blir arbetslösheten lägre, sysselsättningen och tillväxten högre samtidigt som människor blir tryggare och därmed friare.
Lars Åkerlund, VisbyVänsterpartiet Gotland

Kopiera länk