sida

En jämlik sjukvård

Vänsterpartiet arbetar för en hälso- och sjukvård på Gotland som är likvärdig med landet i övrigt. Arbetet ska bedrivas förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande.
Vården ska vara jämlik och utgå från en social helhetssyn. Vänsterpartiets sjukvårdspolitik har som ledstjärna att du skall vara trygg med sjukvården. Vården skall vara tillgänglig och av hög kvalité den dagen den behövs.
Antingen via fysiskt besök, nätet eller telefonen.

Trots att Sverige har en hälso- och sjukvård i medicinsk världsklass så är den inte jämt fördelad. Inom nästan alla delar av sjukvården får den med hög utbildning bättre och effektivare behandling än den med låg utbildning.
Till exempel presenterades våren 2018 en studie där det visar sig att risken att dö i cancer är högre om du är lågutbildad än om du har en högre utbildning.
En sådan sjukvård vill vi inte ha, det ska inte ha någon betydelse om du kan prata för dig eller inte.
Vården ska fungera likvärdigt för alla. För Gotlänningarna är tillgängligheten till primärvården av stor betydelse eftersom den är första kontakten när du söker vård.

Primärvården måste fungera som en gemensam vårdnivå och inte som en mängd vårdcentraler. Vi vill ge primärvården möjlighet att fånga upp patienter i tid, arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta minskar trycket på akutsjukvården och en välfungerande primärvård är viktig för hela vårdkedjan.

Ett stort bekymmer har varit och är, bristen på läkare.
En satsning (som pågått under mandatperioden) har varit att anställa många utbildningsläkare för att säkra bemanningen framöver. När läkarna är klara med sin utbildning måste vi vara en attraktiv arbetsgivare så att läkarna väljer att stanna kvar och arbeta på våra Gotländska vårdcentraler.

Vänsterpartiet har haft stort fokus på den psykiatriska vården och har bidragit till att psykiatrins lokaler nyligen har renoverats och nytt arbetssätt med personcentrerad vård har införts. Målet är att alla patienter som är inskrivna i psykiatrins öppenvård skall ha en fast vårdkontakt. Vänsterpartiet arbetar för att tvångsåtgärderna minskas bland annat genom att stödja arbetet med brukarstyrd inläggning som arbetssätt.

Särskilt fokus bör läggas på barn- och ungdomspsykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar bland unga gotlänningar.
Det finns stora vinster, främst för den enskilda människan men även för samhället att identifiera och snabbt behandla psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom bland unga.
En god hälsa och en fullgången gymnasieutbildning är en bra grund när man tar sina första kliv i livet efter gymnasiet. Viktigt är en väl utvecklad elevhälsa inom den gotländska skolan och en bra samverkan mellan sjukvård, skola och socialtjänst.
Vi känner en viss oro över att förskrivningen av ADHD medicin och antidepressiv medicin till barn och unga de senaste åren har ökat på Gotland. Det krävs alltid en helhetsbild över den ungas situation för att komma tillrätta med psykisk ohälsa.

Antalet självmord på Gotland är stort och vi måste fortsätta det arbete som pågår för att motverka detta och utveckla arbetet ytterligare. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att arbeta för en nollvision.

Personalens arbetssituation måste bli bättre, lönerna måste höjas. Vänsterpartiet vill införa 6 timmars arbetsdag och vill att det görs ett försök med detta inom sjukvården på Gotland under kommande mandatperiod.
Varje medarbetare skall ha en kompetensutvecklingsplan. Med en bra personalpolitik kan vi minska beroendet av hyrpersonal.

Vänsterpartiet på Gotland vill arbeta för att:

Du som patient möter samma läkare och behandlare i så stor utsträckning som möjligt. Detta ger en ökad trygghet och är viktigt för att kunna ge en bra och säker vård.

Utveckla primärvårdens trygghetspunkter som idag är uppskattade och utför blodtryckskontroll, såromläggning, provtagning med mera. Viktigt att öppettiderna på trygghetspunkterna anpassas efter behovet.

Digitala lösningar används redan men behöver utökas eftersom det spar onödigt väntande och resor för patienter. Exempel är när Inskrivning och uppföljning av behandling på fastlandet sker via videokonferenser istället. Den digitala tekniken bör även kunna användas från trygghetspunkterna när Distriktssköterskan behöver konsultera en läkare eller en kollega.

Förbättra förlossningsvården Det är hög tid att förlossningsvården prioriteras och utvecklas. Kvinnor som drabbas av förlossningsskador lider i det tysta. Det kan inte få fortgå!

Följa upp psykiatrins arbete med personcentrerad vård.

Fortsätta det självmordsförebyggande arbetet som pågår.

Genom Barnsam se vilka insatser barn- och unga behöver som komplement till medicinering.

Gotlands ö-läge kräver att vi har ett sjukhus med bred kompetens där akut sjuka patienter snabbt kan omhändertas. Staten måste ta ett ökat ansvar för finansieringen.
Vänsterpartiet är emot vinster i välfärden. Vi betalar skatt för att få en bra sjukvård inte för att göda riskkapitalbolag och bemanningsföretag!

Kopiera länk