Demokrati

Kvaliteten i äldreomsorgen behöver öka.

Den utsatthet vi får se i äldreomsorgen denna vår med anledning av covid-19 har på ett skrämmande sätt visat på dess brister.
Vänsterpartiet menar att de senaste decenniernas alltför starka fokus på ekonomiska vinster hos privata utförare negativt har påverkat svensk äldreomsorg. Den ekonomiska jakten på vinster borde förbjudas. I stället är det väsentliga att utveckla verksamhetens innehåll. När Vänsterpartiet inte fick gehör för att en privatisering av de båda äldreboendena i Hemse inte skulle ske föreslog vi en annan modell för att öka kvaliteten. Brukligt vid regionens upphandlingar är att endast ha lägst pris som utvärderingskriterium (när övriga krav är uppfyllda).
Vi föreslog, med bakgrund av vårens erfarenheter, att utvärderingskriteriet inte bara ska vara det ekonomiskt mest fördelaktiga priset utan också utvärdera entreprenörens förmåga att bidra i utvecklingen av den gotländska äldreomsorgen.
Vi ville se hur man tänker sig utveckla till exempel det förebyggande arbetet, sociala aktiviteter och hur man gör för att öka andelen fasta heltider och minska antalet timanställda. Tanken är att inte bara få den billigaste utan också den mest drivne entreprenören.
Det bifölls inte av de borgerliga partierna och SD. Förmodligen hade vårt förslag blivit dyrare och det är nog viktigare för den styrande majoriteten att det blir så billigt som möjligt. Centerpartiet stödde inte ens vårt förslag att maten ska tillagas på Gotland med så hög andel gotländska råvaror som möjligt.
Om inte Vänsterpartiets sätt att höja kvaliteten inom äldreomsorgen duger hur tänker Eva Bofride och de borgerliga partierna att kvaliteten ska utvecklas?
Kopiera länk