artikel

V-S-MP-Fi Höstbudget Gotland 2019

Våren 2018 presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag på budget för 2019 vilket också fastställdes av Regionfullmäktige. Budgeten hade ett starkare resultat än på länge och tog samtidigt hänsyn till ökade behov och behov av kvalitetsförbättringar i den Gotländska välfärden.

Viktiga satsningar som då beslutades om är:

 • Glasögonbidrag för barn och unga
 • Förbättrad vård för cancerpatienter
 • Kompensation för ökade behov inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • Ekonomiskt tillskott till skolan för ökat antal barn och elever
 • Ekonomiskt tillskott till socialnämnden för fler äldre
 • Ekonomiskt tillskott till sjukvården för medicinteknisk utveckling
 • Satsning på höjda löner
 • Satsning på jämställda löner och bristyrken
 • Satsning på räddningstjänst, kollektivtrafik och regional utveckling
 • Ekonomisk buffert för sjukvården att hantera kostnader för utomlänsvård
 • Tillskott för förbättrad kollektivtrafik
 • Satsning på utveckling av film och filmproduktion på Gotland
 • Stärkt arbete med regional utveckling

En verklighet i utveckling och förändring

En budget ska möta behoven som finns i samhället samtidigt som den värnar om en långsiktigt hållbar ekonomi. I höstbudgeten har därför vi röd-grön-rosa valt att göra några justeringar av vårens budget. Med ny kunskap och information ser vi det som nödvändigt att i budget 2019 tillföra resurser för några områden. Detta både för att uppdatera budgeten gentemot utvecklingen på Gotland men också för att adressera särskilda utmaningar vi ser. Samtidigt ser vi vikten av att förstärka åtgärder inom ramen för Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter och har därför lagt ett uppdrag om detta.

På Gotland ska alla barn ha en bra skolgång. Att gotländsk skola håller god kvalitet är av största vikt för att bygga Gotland starkt. Det är också en viktig faktor i vår attraktivitet som ort att bo på och flytta till. För 2019 finns fler barn än beräknat i gotländsk förskola och skola. Därför behövs en budget som inte medför större barngrupper.

 • Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett ramtillskott på 10 mkr med anledning av stora avvikelser med fler barn och elever mot tidigare prognos för 2019.

  På Gotland ska företag lätt hitta rätt arbetskraft. Gotländska företag upplever problem med kompetensförsörjning. Att ha rätt utbildad arbetskraft är en förutsättning för att starta och utveckla gotländska företag. Genom en satsning på teknikcollege skapas rätt förutsättningar för industri- och teknikföretag att växa på Gotland.

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2 mkr för arbetet med teknikcollege. GVN uppmanas samtidigt att undersöka möjligheterna till annan finansiering på kort och lång sikt.

  På Gotland ska alla känna trygghet. Ett av de områden där arbetet måste förstärkas för att uppnå det målet är våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet behöver intensifieras för att öka upptäckten av, bryta normerna kring och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Socialnämnden tillförs 1,6 miljoner kronor för att förstärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

  På Gotland ska alla, oavsett funktionsuppsättning, leva ett gott liv. En förutsättning för detta är en LSS-verksamhet där de som behöver får det stöd de har behov av för att leva ett självständigt liv. Utöver den ramförstärkning på 4 mkr som beslutades i juni tillför vi ytterligare 4 mkr.

 • Socialnämnden beviljas 4 miljoner kronor i tillskott för ökade behov inom LSS-verksamheten.

Budgeterat resultat för 2019: 58 mkr

Vår budget värnar välfärden och tar ansvar för Gotlands utveckling på en rad områden. Gotland står inför många utmaningar. Bland annat har vi en klimatutmaning att möta, vi ser fantastiska framsteg på det medicinska området, både näringslivet och offentliga arbetsgivare är i behov av kompetensförsörjning och vi blir allt fler äldre. Dessa utmaningar möter vi bäst tillsammans. Då behövs en budget som tar hänsyn till verkligheten och som ger Region Gotlands verksamheter rätt förutsättningar att nå våra mål, men också att skapa en god arbetsmiljö för de många som möter medborgarna varje dag.

Kopiera länk