Demokrati

Yttrandefriheten en viktig del av demokratin

Insändare från Annamaria Bauer och Per Edman, publicerad i GA 6/12.

Insändare från Annamaria Bauer och Per Edman, publicerad i GA 6/12.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter.

Demokrati är mer än att bara gå och rösta var fjärde år. Demokrati förutsätter debatt och att makthavare redovisar sina motiv och förklarar sina handlingar.

Därför är det självklart med debatt och att olika politiska alternativ redovisas när beslut ska tas inom Region Gotland. En del verksamhet drivs i förvaltningsform och den demokratiska styrningen sker genom en politiskt tillsatt nämnd, där är det självklart att de olika partiernas representanter har möjlighet att kommentera och kritisera den egna nämndens verksamhet.

En del av regionens verksamhet drivs i aktiebolagsform, till exempel GotlandsHem, och den demokratiska styrningen sker genom en politiskt tillsatt bolagsstyrelse och även där borde det vara självklart att de olika partiernas företrädare kan kommentera och kritisera bolagets verksamhet och beslut. Särskilt som regionfullmäktige antagit ägardirektiv till Gotlandshem som föreskriver Utgångspunkten för styrningen av bolaget är densamma som för verksamhet i förvaltningsform vilket innebär öppenhet, debatt och politisk styrning.”

 Trots dessa självklara demokratiska principer har majoriteten i GotlandsHems styrelse fattat beslut om en arbetsordning som ska tysta kritiska ledamöter. Arbetsordningen föreskriver ”Styrelsens lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som styrelsen fattar.” Dessvärre har endast Vänsterpartiet agerat mot denna skrivning och de andra partierna (S, M, C och MP) i styrelsen står bakom skrivningen.

I samband med GotlandsHems förslag att sälja ut nästan 1 000 lägenheter har frågan om öppenhet och fri debatt ställts på sin spets. Vänsterpartiets företrädare i styrelsen har känt sig tvingade att lämna styrelsen för att öppet kunna redovisa sina åsikter om denna viktiga fråga.

Kan det verkligen vara så att partierna som utsett ledamöter i GotlandsHems styrelse tycker att det var rätt att neka Vänsterpartiets företrädare i Gotlandshems styrelse att öppet och offentligt delta i debatten om försäljningen som ska avgöras av regionfullmäktige den 18 december.

 

 

 

 

Kopiera länk