Insändare

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

Våld i nära relationer, inte minst mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. De otäcka händelser där kvinnor misshandlas och ibland dödas av män de lever med eller har levt med måste upphöra.
Vi tar starkt avstånd från de män som misshandlar och/eller begränsar och kontrollerar kvinnors liv. Dessa gärningar är helt oacceptabla. Vi är män och representerar olika politiska partier och är ledamöter i socialnämndens arbetsutskott på Gotland. Vi ser tyvärr alltför ofta i vårt politiska arbete konsekvenserna av vad våld i nära relationer för med sig. Våldet ger upphov till ett fysiskt och psykiskt lidande för såväl den slagne som för de barn som bevittnar eller själva utsätts för våld.
Ska Gotland komma till rätta med den växande psykiska ohälsan är ett förebyggande arbete mot våld viktigt. Där behöver vi alla på Gotland hjälpa till och vi alla, inte minst vi gotländska män, har ett stort ansvar att se signaler, agera och förebygga. Vi män behöver bli bättre på att prata med andra män om varför våld är fel.
Inför regionfullmäktiges beslut om budget senare i år har vi gemensamt i socialnämnden på förvaltningens initiativ föreslagit att 2,6 miljoner kronor ska tillföras socialförvaltningens arbete med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Vår förhoppning är att vårt förslag ska ha möjlighet att bli verklighet och då bidra i arbetet mot våld i nära relationer här på Gotland.
Kopiera länk