Välfärd

Nämndinitiativ: Coronapaket till privatpersoner

Konsekvenserna av pandemin har varit och är fortfarande kännbara i många delar av
samhället. Många av Region Gotlands verksamheter har påverkats på ett omfattande
sätt. Särskilt ansträngt har det förstås varit inom sjukvård och äldreomsorg men även
utbildningssektorn har påverkats mycket. Regionstyrelsen har under 2020 och även i
början av 2021 tagit fram ett antal stödpaket riktat mot olika verksamheter som
drabbats. Särskilt fokus har det varit på det lokala näringslivets förutsättningar att
klara krisen. Under våren innefattade stödpaketen även andra perspektiv, risken för
psykisk ohälsa och för ökning av våld i nära relationer är två exempel. Hittills har
inget stödpaket tagits fram som fokuserar på de hushåll som drabbats hårdast
ekonomiskt av pandemin och hur man kan förhindra ekonomisk utsatthet, ökad
skuldsättning och ökad arbetslöshet. Innehållet i ett sådant paket behöver beredas i
samverkan mellan lämpliga verksamheter i Region Gotland och förslagsvis även
frivilligorganisationer som arbetar med stöd till utsatta grupper.
– Några förslag på möjliga insatser:
– förstärkningar inom vuxenutbildningen och folkhögskolan för att möjliggöra
omställning eller vidareutbildning och minska risken för arbetslöshet.
– förstärkta arbetsmarknadsinsatser
– regellättnader inom försörjningsstödet eller annat ekonomiskt bistånd.
– förstärkning av försörjningsstöd för barnfamiljer med barn som studerar helt
eller delvis hemifrån
– hyresreduktion eller frysning av hyresnivåer i Gotlandshem
– ytterligare förstärkning av budget- och skuldrådgivningen.
Vänsterpartiet föreslår därför att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram
ett förslag till stödpaket med utgångspunkten att förebygga ekonomisk utsatthet hos
hushåll och familjer som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin.

Kopiera länk