artikel

Motion: En skola där alla tas på allvar

2021-04-26

Den senaste månaden har media återkommande rapporterat om kvinnor som dödats av närstående. Fem fall inom loppet av några veckor. Det samhällsproblem som våld i nära relationer i allmänhet och mäns våld mot kvinnor i synnerhet utgör, är ett av vår tids stora samhällsproblem. I statistiken från Brottsförebyggande rådet kan man utläsa att omkring femton kvinnor om året dödades i Sverige av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män var motsvarande siffra strax under tre fall om året. Den som utsätter sin partner för våld tillhör ingen särskild samhällsklass, kultur eller ålder. De män som misshandlar kvinnan man lever med har inget annat gemensamt än en dålig kvinnosyn och ett starkt kontrollbehov. Samhället måste göra sitt yttersta – inte bara när det gäller att stötta dem som utsätts för våld eller genom att utreda brott och lagföra förövare. Samhället måste också, här som på så många andra områden, arbeta förebyggande.

Skolan, från förskola till gymnasium spelar en viktig roll när det gäller barns och ungas utveckling till trygga och ansvarstagande individer med en god människosyn och vilja att leva jämställt. Samtidigt finns mycket kvar att göra. Att skolan ännu inte har lyckats tillräckligt bra med sitt jämställdhetsarbete, och att mycket återstår att göra, visas bland annat genom att valet av gymnasieprogram fortfarande är lika könsstereotyp som tidigare och att pojkarnas studieresultat inte tycks bli märkbart bättre.

Ett tidigare arbete kring jämställdhet i grundskolan på Gotland bidrog till att enskilda skolor ökade medvetenheten hos både elever och personal. Skolorna genomförde själva projekt kring alltifrån ”papparollen i lek”, och ”dumpa ord” för ett mer jämställt språk, till att diskutera könsnormer och få mer kunskap om HBTQ. Medverkande skolor fick utmärkelsen ”Jämställd skola”. Tyvärr är projektet avslutat.

Gymnasiet arbetar med konceptet IRL – Identitet, Relationer och Levnadsnormer. IRL ger eleverna tillfälle att diskutera normer kring kön, identitet och sexualitet. Ett väldigt viktigt arbete som behöver utvecklas ännu mer. Inte minst för att verkligen nå alla elever och för att göra en reell skillnad i ungas identitetsutveckling.  Skolan spelar en viktig roll i att forma barns och ungas grundläggande attityder och normer. Det är genom ett medvetet arbete som förskola, grundskola och gymnasium kan bidra till att den första jämställda generationen, fri från våld kan bli verklighet.

Vi yrkar att:                                                                                                Barn och Utbildningsnämnden samt Gymnasie – och Vuxenutbildningsnämnden uppdras att återkomma till regionfullmäktige med en plan för hur jämställdhetsarbetet inom respektive skolform kan förstärkas.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafsson (V)                           Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)                                         Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)                      Peter Barnard (V)

 
   

 

 

 

Kopiera länk