artikel

Motion: Arbetstidsförkortning

2021-04-26

Vänsterpartiet vill ha sex timmars arbetsdag, normalarbetstiden för lönearbete i Sverige vill vi ska minska. Det kommer att ge människor mer tid att vara med familj och vänner. Man kommer att orka mer och många kommer att uppleva det som att man får ett rikare liv med mer fritid.

Vi tror att fler kommer att ha förmåga att arbeta fram till pensionsavgången om arbetstiden minskar. Flera medarbetare vill och kan stanna kvar ytterligare några år i yrkeslivet om tempot är lägre. Vi tror också att jämställdheten gynnas av en sådan förändring. I praktiken blir det lättare att leva jämställt. Självklart kan bara en arbetstidsförkortning genomföras om lönen förblir densamma.

I Region Gotland, precis som i de flesta andra kommuner är sjukfrånvaron hög, speciellt inom Kommunals avtalsområde. I många fall är den hög trots att man redan idag inte arbetar heltid. Om Region Gotland och Sveriges övriga kommuner ska ha goda möjligheter att bemanna omsorgen och sjukvården de kommande åren, när vård och omsorgsbehoven på grund av den demografiska utvecklingen ökar, är det nödvändigt med bättre anställningsförhållanden för anställda där.

Det behöver ske en utveckling på flera områden för att det ska bli än mer attraktivt att arbeta med vård och omsorg. Avtalet mellan Kommunal och SKR om att göra heltid som norm inom alla dess yrken är i sig bra och nödvändigt. Det får dock inte innebära att arbetssituationen blir tyngre och svårare. Arbetet måste organiseras så att medarbetarna känner sig delaktiga och lyssnade på.

Vi är medvetna om att, det åtminstone i början, blir ökade kostnader för arbetsgivaren och skattebetalarna vid en arbetstidsförkortning. Samtidigt tror vi att med ett mer attraktivt yrke, ökad trivsel och lägre sjukfrånvaro, kommer de ökade kostnaderna inte bli så stora som man först kan tro. Ska vi kunna genomföra en större förändring i motionens anda är det nödvändigt att staten är med och finansierar förändringarna.

Socialdepartementet har i en nyligen beslutad promemoria (S2021/02252) tagit fram ekonomiska medel där statsbidrag kan sökas för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Syftet är att förbättra arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg. Man konstaterar helt rimligt att en god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Man skriver också att exempel på projekt som kan tilldelas pengar är försök med arbetstidsförkortning.

Vänsterpartiet tycker att Region Gotland ska ta chansen att nyttja denna möjlighet och arbeta fram en ansökan där en arbetstidsförkortning är den centrala delen. En början är att hitta en yrkesgrupp som är lämplig att ansökan berör. Med erfarenheterna från ett sådant projekt tror vi att en mer allmän arbetstidsförkortning kan komma att förverkligas.

Vi yrkar:

Att Region Gotland gör en ansökan om projektmedel inom ramen för Socialdepartementets promemoria (S2021/02252) där syftet är att genomföra en arbetstidsförkortning för en lämplig grupp av medarbetare som arbetar inom vård och äldreomsorg.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafsson (V)                           Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)                                         Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)                      Peter Barnard (V)

 
   

 

 

 

Kopiera länk