Insändare

Remissvar togs inte upp i nämnden

Sedan 2015 har vi på Gotland tagit emot många unga som, inte sällan ensamma, flytt från fattigdom, krig och konflikter.
Gotlänningar har öppnat sina hem och engagemanget bland privatpersoner och civilsamhälle har varit stort. Många av de som kommit har nu en stark anknytning till ön. De har utbildat sig i grundskolan, på gymnasiet och inom vuxenutbildningen.
Flertalet har gjort stora insatser i vår gemensamma välfärd. Ett medvetet arbetssätt bland arbetsgivare krävs nu, för att ta tillvara dessa potentiella medarbetare även framöver. Bland annat inom den äldreomsorg som i pandemins spår behöver alla personella resurser som går att uppbringa.
År 2018 började den så kallade gymnasielagen att gälla. Bestämmelserna skapade en möjlighet för unga asylsökande att få uppehållstillstånd för att kunna gå färdigt en gymnasieutbildning – och därefter söka arbete. Den som klarat sin utbildning och fått en fast anställning inom sex månader efter avslutade studier har haft möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.
Nu föreslås att tiden man har på sig för att få en fast anställning ska förlängas från sex till tolv månader. Helt rimligt, då det är svårt för vilka unga som helst att få en tillsvidareanställning inom ett halvår. Redan utan den pandemi som nu råder.
Om Moderaternas Andreas Unger får bestämma, blir det dock ingen sådan förändring av gymnasielagen. Han har i egenskap av ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skickat ett remissvar där han fastslår som Region Gotlands ståndpunkt att det är tillräckligt ansträngande att ta emot asylsökanden utifrån humanitär skyddsgrund.
Remissvaret ifråga har varken behandlats av nämnden eller dess arbetsutskott. Detta försvarar Unger med att svarstiden var väldigt kort. Det må så vara, men att sammankalla ett extra nämndsammanträde i digital tappning, behöver inte ta så många dagar i anspråk. Demokratin måste ha sin gång – även när det gäller principiellt viktiga remisser med kort svarstid.
Vänsterpartiet har motionerat om att Region Gotland tillsammans med berörda fackförbund ska arbeta för att möjliggöra längre anställningar av personer som omfattas av gymnasielagen. Det ska kunna vara anställningar inom såväl förvaltningar som regionägda bolag. Våra nya gotlänningar är en värdefull resurs som vill och kan göra nytta i exempelvis välfärden. Den välfärd som nu – och under lång tid framöver, behöver alla resurser som står till buds.
Kopiera länk