Insändare

Satsa på skolan istället

Vilket förslag hade vi haft om vi istället satsade på skolan och vad hade det kostat?
Förslaget till ny skolorganisation som förvaltningen presenterat bygger på den politik som förs i dag, utifrån de givna ekonomiska ramarna och utifrån vad förvaltningen anser som möjligt. Vi ville ha en annan inriktning där kravet på minskade kostnader inte fanns med. Det är fortfarande möjligt att välja en annan väg.
När skolnedläggningar gjordes 2008 så fanns inte det fria skolvalet mellan kommunala skolor. Det innebar att man kunde planera var eleverna skulle hamna. I dagsläget vet vi inte hur det fria skolvalet kommer att påverka utredningens förslag. I flera fall har möjligheten till valfrihet lett till att föräldrar/ elever väljer en annan skola än den som är anvisad. Om inte det fria skolvalet funnits, hade samma skolor ändå ifrågasatts?
Politiskt kan vi på Gotland besluta om att avskaffa det fria skolvalet mellan våra kommunala skolor. Det är kanske läge att göra det nu när vi så tydligt ser de negativa konsekvenserna? Att avveckla skolor på landsbygden kan bidra till att än fler väljer bort skolor/förskolor där och istället söker sig till Visby. Då riskerar vi att behöva bygga nya skolor i Visby istället för att nyttja de vi redan har på landsbygden. Är det verkligen landsbygdens barn som ska fylla Visbys skolor?
Förskolan behöver finnas så nära familjerna det går, samtidigt är det svårt att bedriva alltför små enheter och samtidigt kunna erbjuda den verksamhet och de öppettider som krävs. Vi har därför strävat efter att ha förskolor och skolor tillsammans på landsbygden och på så vis skapat bärkraftiga enheter och kontinuitet för de minsta barnen.
I förslaget lämnar man den strategin och föreslår istället förskolor utan skolor på flera platser. Då tappar man de samarbetsvinsterna mellan fritids, grundskola och förskola och försvårar för de förskolor som blir kvar. På sikt skulle det kunna leda till att även förskolan läggs ned.
Det finns stora utmaningar som vi behöver jobba med oavsett vilket beslut som tas med anledning av skolöversynen. Som att barn i dag har olika uppväxtvillkor, att vi har segregerade skolor, att likvärdigheten brister och att det är brist på pedagoger. Som politiker måste vi ge alla barn rätt förutsättningar i skolan så de kommer ur skolan med framtidstro och kunskap, det är en vinst för hela samhället. Det kräver att vi satsar mer på förskola och skola.
Kopiera länk