artikel

Vill Centerpartiet ha en levande landsbygd?

Region Gotlands strategi – Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 – kom till för att säkra just ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland.
Strategin fastställer en strategisk inriktning för hur Region Gotlands service ska utvecklas geografiskt.
Vad behöver finnas på olika delar av ön för att vi ska få en positiv utveckling. Ett av strategins delmål är att ”Region Gotlands service ska landsbygdssäkras för att säkerställa att hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv. Detta genom att ett golv för servicen definieras och fastställs i geografisk inrättade serviceområden”.
Servicestrategin togs fram i ett omfattande arbete under flera år, med breda medborgardialoger. Syftet var att skapa tydlighet och trygghet kring landsbygdservicen så att utvecklingsgrupperna skulle kunna fokusera på utveckling och inte på att ”rädda saker” hela tiden. Strategin skulle också ge trygghet för de som ville satsa/investera på en viss plats.
Det togs också fram tre fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Storsudret, Östergarnslandet och Fårö för att ge förutsättningar för utveckling. Områden för bebyggelse och annat pekades ut. Servicestrategin och FÖP:ar är tänkta att samspela, förstärka varandra och gemensamt bidra till utveckling i de olika områdena. Det har också gjorts investeringar i vatten och avlopp för att skapa möjlighet att bygga och ansluta nya fastigheter.
Det är därför väldigt egendomligt att nu när förutsättningar för utveckling skapats, vilja riva upp serviceplanen genom att lägga ner skolor i Burgsvik och Kräklingbo. Om förslaget till ny skolorganisation går igenom tappar servicestrategin all trovärdighet och är i princip dödförklarad.
Servicestrategin måste hanteras långsiktigt, förändringar behöver ske varsamt i bred dialog och med många års framförhållning. Så att strategin får bli den trygga bas för utveckling av hela Gotland som den är tänkt att vara. Det vore ett stort svek att kasta den i papperskorgen nu.
Tänker Centerpartiet svika landsbygden genom att lägga ner ett stort antal skolor på landsbygden bland annat i Burgsvik och Kräklingbo?
Kopiera länk