Insändare

Mer resurser till äldreomsorgen!

Genomför inte privatiseringen av äldreboendena i Hemse. Speciellt inte som syftet är att sänka kostnaderna. Vänsterpartiet tycker att det är alldeles uppenbart att samhället de senaste decennierna använt för liten del av sina resurser till omsorgen om våra äldre. Det går inte längre att dölja bristerna. Vi vet att personal på äldreboenden och i hemtjänsten sliter hårt och gör ett så bra jobb de kan. De kan inte göra mer än vad resurserna räcker till.
Vi måste lära oss av vårens erfarenheter. Vänsterpartiet anser bland annat att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska erbjudas heltid. Med en heltidslön finns möjligheten att försörja sig själv och öka sin pension. Det förutsätter att arbetssituationen förändras så att man som anställd orkar hantera alla delar i jobbet som undersköterska under ett helt yrkesliv.
Med heltid som norm och med ökade satsningar på vidareutbildning av personalen kommer yrket som undersköterska att öka i status och därmed bidra till en bättre omsorg om våra äldre. Samarbete mellan vårdcentraler, hemsjukvård och äldreboenden behöver utvecklas. De äldre ska erbjudas trygg sjukvård i sin närhet, på vårdcentral eller i hemmet. Ska vi kunna genomföra detta behöver mer skattepengar gå till äldreomsorgen.
På Gotland styr den borgerliga majoriteten med stöd av SD och de väljer att gå en annan väg. Under våren beslutade socialnämnden om villkoren vid upphandling av äldreboendet i Katthammarsvik. Där slås ett antal minimikrav på innehåll fast. Vem som sedan får avtalet bestäms inte av höga ambitioner eller goda arbetsvillkor. Det enda kriteriet är lägst kostnad. Så håller man kvar äldreomsorgen med för lite resurser.
Senare i vår ska motsvarande krav beslutas om den planerade privatiseringen av äldreboendena i Hemse. Där är, från de borgerliga partierna och SD, det uttalade syftet med privatiseringen att spara pengar. Det ska vara så billigt som möjligt.
Det är inte rimligt att skattepengar som såväl behövs till äldreomsorgen istället ska gå till privata vinster. Vänsterpartiet anser att privatiseringen i Hemse inte ska genomföras och att äldreomsorgen ges mer pengar så att kvalitén blir ännu bättre.
Våra äldre och de anställda i äldreomsorgen förtjänar mer.

Saga Carlgren och Jörgen Benzler, Vänsterpartister i fullmäktige
Kopiera länk