Insändare

Sparkrav i förskolan 2020

Mycket av Barn och Utbildningsnämndens besparingar för 2020 har den styrande alliansen med stöd av SD lagt på Gotlands förskolor i budgeten för 2020. Besparingen som man kallar för effektivisering är på 8 miljoner. Vi i Vänsterpartiet ser med oro på konsekvenserna för våra barn. Besparingarna kommer att leda till färre medarbetare i förhållande antalet barn. Vi vet att större barngrupper eller färre personal påverkar hur våra barn mår, ökar stressen och oron bland barnen. Större barngrupper skapar högre ljudvolym vilket också påverkar barnen negativt. Större barngrupper ger barnen fler kontakter och relationer vilket skapar en ökad stress bland de mindre barnen.

Alla barn har rätt till en förskola av hög kvalité, som ser till varje barns bästa. Det ät viktigt att våra barn får utvecklas i en miljö som ger trygghet och lugn. Skolverket rekommendationer för barngruppernas storlek är 10 barn 1-3 år och 15 barn 3-5 år. Är grupperna större är det svårt för personalen att hinna ge varje barn vad det behöver för sin utveckling. Andra faktorer som påverkar kvalitén i förskolan är förskolans öppettider, barnens vistelsetider, antal närvarande personal under hela dagen, personalens utbildning, service med mat, service med städ och förskolans inne och ute miljö. Dessa faktorer måste vägas in i vilken kvalité förskolan har.

Istället för att spara på förskolan. Vill vi i Vänsterpartiet att Region Gotland satsar på hög kvalité i förskolan för att förebygga framtida svårigheter för våra barn.

Jan Svensson Vänsterpartiet
Jennie Jarve Vänsterpartiet

Kopiera länk