Bostadspolitik

Bygga mera, bygga billigare, bygga grönare

Vi rödgröna presenterade nyligen ett nationellt program för en social bostadspolitik. Den utgår ifrån övertygelsen att alla människor, inte bara de med särskilt goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö.

Alla bostadsområden ska vara attraktiva. Bostadspolitiken är därför en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken och central för samhällsbyggandet.

Vi vill se en bostadsmarknad i balans med god tillgång till såväl hyresrätter som bostadsrätter. Det är viktigt med en blandning av upplåtelseformer och boendeformer i alla bostadsområden. 
Ett ökat bostadsbyggande skapar fler jobb samtidigt som vi bygger bort bostadsbristen och renoverar hyresbeståndet. 

För att stimulera ökad nyproduktion kommer ett nytt investeringsstöd med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och kostnader samt miljöanpassad teknik att införas under 2011. 
När ett långsiktigt system är på plats, senast 2013, ska det statliga stödet till bostadsbyggande öka ytterligare.
Vi vill skapa hållbara gröna bostadsområden. Boendemiljöerna måste förbättras och bostädernas energiförbrukning minska. 
Grönområden och närhet till rekreationsområden är viktigt inslag fo?r att öka livs- och boendekvaliteten och skapa attraktiva bostadsområden. Möjligheterna att göra bra miljöval i sin vardag ska stimuleras. 

Därför vill vi utvidga rot-avdraget till att även omfatta hyreshus som genomför renoveringar för minskad energianvändning. 
Vi vill också utvidga rot med en klimatbonus för de som genomför energieffektiviseringar i sina radhus, villor och bostadsrättsföreningar.
På Gotland vill vi genom detaljplaner reglera utformningen av nybyggda lägenheter och hus för att minska behovet av energianvändning vid uppvärmning. 
Vidare vill vi kunna stimulera tillkomsten av flera trygghetsboenden för de äldre som vill lämna sin villa eller lägenhet. Detta underlättar vardagen för dem men får även till följd att det frigörs bostäder som är efterfrågade av till exempel barnfamiljer. 
Vi vill kunna erbjuda kommunal borgen så att nybyggnation ska vara möjligt även på landsbygden. 

Det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem är ett viktigt verktyg för att öka antalet hyresrätter på Gotland. Vi anser även att kommunen snabbfotad ska agera för planering av nya bostadsområden utan att för den delen tränga undan viktiga grönytor som ska värnas och utvecklas.

Vi rödgröna har kommit överens om en kraftfull bostadspolitik. Om Gotland ska utvecklas och kunna vara hem för fler människor, så är det en viktig byggsten för framtiden.

Brittis Benzler (V) tillsammans med

Åke Svensson (S)  och Stefaan De Maecker (MP)

Kopiera länk