artikel

Vad hände med handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland?

Kommunfullmäktige tog ett bra beslut den 27/11 2006. Vi beslöt om ett handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland. Det övergripande målet för programmet är att minska och förebygga mäns våld mot kvinnor på Gotland.
Då det inte varit möjligt att utläsa hur arbetet utifrån programmet har gått i vare sig kommunens eller nämndernas årsredovisningar vill jag ställa följande frågor.

-Vilka av de konkreta insatserna som finns med i programmet är genomförda eller påbörjade?

-Har andra åtgärder som syftar till att uppnå programmets målsättning genomförts?

-Vilka åtgärder planeras det närmaste året?

-Vet man något om ifall våldet mot kvinnor har minskat, om man till exempel jämför våren 2008 med våren 2007?

-Hur är det tänkt att uppföljningen av programmet skall ske?

-Till vilka skall uppföljningen avrapporteras?

Sjonhem 080911
Brittis Benzler

Kopiera länk