artikel

Ungdomsmottagningen – utveckla, ej avveckla

Ungdomsmottagningen (UM) på Gotland har inte resurserna som behövs för att kunna bibehålla och utveckla verksamheten. Sedan nyår har personalen fått meddela skolorna att den utåtriktade verksamheten dras in. Detta är väldigt olyckligt med tanke på behovet att stärka stödet för unga i deras utveckling till vuxna.

Sexualiteten intar en speciell roll i denna process. Dessutom kommer indragningen av verksamheten i ett läge där könssjukdomar och oönskade graviditeter ökar och homofobin fortfarande är väldigt utbredd.

Ungdomsmottagningarna har i Sverige utvecklats till att kunna bedriva ett brett förebyggande arbete. Potentialen att med relativt små resurser uppnå stort resultat är uppenbar om bara förutsättningar ges för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete. Detta arbete skall enligt policyprogrammet också innebära utåtriktad verksamhet.

Ur Policyprogram för Sveriges Ungdomsmottagningar (på www.fsum.org):
”UM skall också arbeta utåtriktat med ungdomar i grupp. I detta arbete ingår studiebesök av skolklasser på mottagningarna, information i skolorna och att vara ett komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning. Förutom information om vad UM är och var den finns arbetar man mycket med de ungas attityder, normer och värderingar.”

Den utåtriktade verksamheten kan också innefatta att vara en stödfunktion/bollplank för lärare som vill utveckla sex- och samlevnadsundervisningen. Även fritidsgårdarna utgör en given arena för ungdomsmottagningens personal att jobba på, antingen i direkt kontakt med där vistande ungdomar eller som resursperson gentemot fritidsledare.

Ungdomsmottagningens tillhörighet till Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen må av praktiska skäl vara den bästa. Det är dock en gränsöverskridande verksamhet som berör flera andra nämnder som Barn- och Utbildningsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden och Social- och Omsorgsnämnden. Otillräckliga budgetramar till Hälso- och Sjukvården bör inte kunna begränsa ungdomsmottagningens verksamhet.

I dagsläge ligger den övre åldersgränsen på 20 år vilket är väldigt lågt. Enligt ovannämnda policy bör denna gräns ligga mellan 23 och 25 år. Detta kräver mer resurser samtidigt som arbetsbörden på andra enheter minskas och möjligheterna att bedriva ett effektivt arbete på ungdomsmottagningarna ökar.

Arbetet på ungdomsmottagningen behöver utvecklas, inte avvecklas. Att jobba med sexualitet är bland annat att jobba med attityder. För det krävs förutsättningar för ett långsiktigt arbete med förväntade resultat på lång sikt.

Jag yrkar på
att kommunfullmäktige årligen beslutar om en öronmärkt summa till Hälso- och Sjukvårdsnämnden för finansiering av ungdomsmottagningen som även inkluderar utåtriktad verksamhet gentemot till exempel Barn- och Utbildningsnämndens och Kultur- och Fritidsnämndens ansvarsområden

att höja ungdomsmottagningens övre åldersgräns till 23 år och ta med det i beräkningarna när resurser ska fördelas
 

Kopiera länk