sida

Motion: Hemmasittarteam 2020-10-26

Förstärk elevhälsan för att möta elevers långvariga skolfrånvaro i grundskolan.

De senaste åren har antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa ökat på Gotland. Att ett barn mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika sätt. Exempelvis genom ilska, magont, huvudvärk eller att ha svårt att sova.
Att barn som mår dåligt börjar stanna hemma från skolan är inte ovanligt. Inte heller att hen isolerar sig från både vuxna och jämnåriga.
Risken att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar, precis som för vuxna som inte mår bra.
Många barn och unga tillbringar mycket tid på internet. Sociala medier och dataspel är en naturlig del i mångas vardag. Det behöver inte vara ett tecken på att man mår dåligt. Men att ofta befinna sig i miljöer där det är lätt att jämföra sig med och bli jämförd med andra, är inget som
brukar bidra till hög självkänsla eller att må bra.
Inom Gotlands grundskolor finns det i dagsläget runt 30 elever som varje dag stannar hemma från skolan. Denna grupp elever kallas ibland hemmasittare. Försök att förändra situationen har gjorts från både föräldrar och skola, men utan resultat.
Något mer måste nu göras för att dessa elever ska få den skolgång de har rätt till.
Här behövs samverkan mellan olika resurser både i och utanför skolans värld. Barn – och elevhälsan, resurser inom socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin är exempel på verksamheter som berörs och som tillsammans kan göra skillnad.
Ungdomskraft – en verksamhet inom Regionen som vänder sig till unga mellan 16-20 år som varken går i skolan eller arbetar, är ett bra exempel på att samverkan ofta ger bra resultat.
Inför att Ungdomskraft blev permanent verksamhet i Regionen, gjordes beräkningar som visar att varje ungdom som inte fullföljer skolan kostar samhället minst 10 miljoner kr före trettioårsålder.
Att inte investera i verksamhet för de elever som idag är hemmasittare kommer att kosta Region Gotland närmare 300 miljoner kronor. Pengar som vi mycket hellre satsar på att hjälpa barn och unga att aldrig hamna i utanförskap.
Vi yrkar därför:

Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och
förvaltningar avsätter medel för att skapa ett ”hemma-sittarteam” med kompetenser från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom
relationsbyggande arbete förmå elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittarteamet som till en början finns med som stöd i skolan.

Saga Carlgren (V) Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)

Kopiera länk