sida

Motion: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar 2020-10-26

Att bli förälder är bland det mest omtumlande en människa kan vara med om. En ny livssituation med utmaningar som många kan behöva stöd i att hantera. Det faktum Att 50
procent av alla skilsmässor sker under ett barns första levnadsår, säger något om hur skör tillvaron kan upplevas för nyblivna föräldrar. Vi tror att de flesta skulle välkomna mer stöd från samhället kring föräldraskapet.
Vi vet att goda uppväxtvillkor spelar roll för hur framtiden kan komma att te sig längre fram i livet.
”Det är bättre att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna”. Så står det i Vänsterpartiets nyligen framtagna rapport om Barn och Unga på Gotland.
Att vi nu ser antalet anmälningar till socialtjänsten gällande barn och unga som far illa öka, är mycket oroväckande. Likaså att den psykiska ohälsan växer, inte minst hos just barn och unga. Vi pratar ofta om vikten av förebyggande insatser för att människor inte senare i livet ska hamna i utanförskap.
Exempel på sådana insatser finns i flera kommuner runtom i landet. Kanske är den så kallade Rinkebymodellen, som socialminister Lena Hallengren pekat ut som en framgångsmodell, en av de mest kända.
Där har stöd riktats till föräldrar i socioekonomiskt
utsatta områden. Från Vänsterpartiet tror vi att samma slags insats behöver göras generellt, så att de allra flesta förstagångsföräldrar nås.
Under 2018 påbörjades ett lokalt arbete på Gotland utifrån statliga medel riktade till hälso- och sjukvården och Barnhälsovården. Ett litet urval av familjer fick hembesök utifrån ett arbetssätt som liknar Rinkebymodellens, bortsett från att insatsen alltså inte nådde ut generellt. Tyvärr avslutades detta försök utan utvärdering.
Tidigare i höst fick Hälso – och sjukvårdsnämnden (HSN) samt Socialnämnden (SON) besluta om ett eventuellt pilotprojekt med utökade och gemensamma hembesök till
förstagångsföräldrar. Tyvärr valde den borgerliga majoriteten i SON att rösta nej till förslaget, vilket räckte för att ingen pilot kommer att bli av.
För att nå så många som möjligt i det förebyggande arbetet är det viktigt med breda insatser i samverkan med förskola och skola.
Vi yrkar därför:
Att uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
Att barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens första
uppväxtår.
Att föräldrautbildning även ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.

Saga Carlgren (V) Thomas Gustafsson (V)
Annamaria Bauer (V) Per Edman (V)
Jörgen Benzler (V) Victoria Öjefors Quinn (V)

Kopiera länk