sida

Motion: Gotland behöver öka takten i klimatomställningen

22 oktober 2018

Den största utmaningen vi människor står inför under de kommande åren är vår nödvändiga omställning av hur vi lever. Vårt sätt att konsumera påverkar livsmiljön så pass mycket att om inget görs hotas i sin förlängning
mänsklighetens existens.
FN:s klimatpanel IPCC har i ett flertal rapporter visat att temperaturhöjningen i atmosfären leder till stora förändringar av klimatet. Risken är att stora delar av jorden inte längre blir möjlig att leva på. Utan genomtänkta radikala politiska beslut och därmed ett annat sätt att leva kommer klimatförändringarna att förändra livsbetingelserna för oss alla.
Först kommer som vanligt de fattiga och utsatta att drabbas. IPCC uppmanar till handling. Det finns inte längre tid att
vänta, vare sig för politiker, industriägare – eller människor i allmänhet.
Det finns inte en lösning, det är många beslut som tillsammans bidrar till att minska klimatförändringarna, såväl på global, europeisk, nationellt, regionalt och lokal nivå. Olika branscher och företag behöver göra sitt och vi enskilda
människor behöver göra vårt. Ny teknik behöver utvecklas och vi behöver avstå från viss konsumtion.
På Gotland bidrar vi med utsläpp av koldioxid till atmosfären på flera områden.
Cementa, som tillhör de industrier som släpper ut mest koldioxid, finns här. I livsmedelsproduktionen släpps mycket koldioxid fri, det behöver förändras. Våra transporter både på Gotland och till och från ön via havet eller luften bidrar till utsläpp. Även turismen gör det. Troligen tillhör vi gotlänningar de svenskar som lever i en region där mest koldioxid släpps ut per invånare.
Under valrörelsen fanns en vilja hos de flesta politiska partier att lösa problemen. Det är en bra grund för att vi tillsammans kan samlas i denna fråga och hitta lösningar.
Det är mycket som behöver förändras. Ju tidigare vi börjar anpassa oss efter klimatets förutsättningar här på Gotland desto bättre och enklare kommer omställningen att bli. Region Gotland är den största enskilda organisation som
är verksam på Gotland och har både genom sin storlek och att den styrs demokratiskt bäst förutsättningar att ta initiativ.
Vi vill att Regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland tar på sig ett ansvar att samordna det nödvändiga arbetet. Andra lämpliga aktörer som bör bjudas in är arbetsgivare, Uppsala universitet, Länsstyrelsen, fackföreningar med flera. Exempel på innehåll är:
– Inhämta kunskaper.
– Ta fram och värdera förslag till åtgärder.
– Sprida våra erfarenheter och förslag till regering, riksdag och EU.
Vi vill också att Regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland gör en egen utsläppsbudget som tydligt visar vilka utsläppsminskningar vi behöver göra för att klara vår del av Parisavtalet och att vi därefter följer den planen. I
det samordnande arbete som föreslås ovan bör övriga företag och organisationer uppmanas att göra en liknande utsläppsbudget.

Delar av vad som föreslås i motionen görs redan idag i flera svenska kommuner.
Ett exempel är Växjö som arbetar med en klimatanpassningsplan som bland annat berör teknisk planering, bebyggelse, areella näringar, turism och människors hälsa. Man blev den första svenska kommun att ansluta sig till EU:s ”Mayors adapt” vars syfte är att lyfta europeiska kommuners engagemang i arbetet med klimatomställningen. Kanske kan även Gotland om en tid vara redo för ett medlemskap.

Vänsterpartiet yrkar på:
att regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur ett samordnande ansvar i enlighet med motionen ska kunna se ut.
att Region Gotland gör en egen utsläppsbudget vad gäller utsläpp av växthusgaser och föreslår åtgärder som leder till att Region Gotlands utsläpp ryms inom Parisavtalet.

Saga Carlgren (V) Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V) Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V) Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Kopiera länk