Vi måste klara miljöfrågorna

Ren luft, rent vatten och sund mat är livsviktiga tillgångar. Genom att värna naturens och de ekologiska kretsloppen kan människorna underhålla och utveckla sina egna livsbetingelser.
En ständigt ökande materiell konsumtion är inte hållbar. En förändring av det mönstret är ofrånkomlig och kan göras antingen idag med mjuka övergångar eller senare när nöden tvingar oss.
Samhällets resursanvändning och den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är ekologiskt hållbar. En del av de resurser vi använder är ändliga, andra resurser återskapas men bara om de naturliga kretsloppen tillåts fungera utan störningar. Rika konsumerar mycket mer resurser än fattiga. På samma sätt konsumerar män mer än kvinnor. Begreppet rättvist miljöutrymme innebär att vi som förbrukar mest också måste ställa om mest, så att fördelningen av jordens resurser blir mer rättvis. Detta gäller både i Sverige och på ett globalt plan. Jorden är vårt gemensamma arv och vi i den rika delen har inte rätt att förbruka resurser på bekostnad av andra.
Vår omställning till ett mer hållbart samhälle kan göras genom ökat kretsloppstänk, ny teknik och mer begränsad konsumtion. En ständigt ökad privat materiell konsumtion som belastar miljön vill Vänsterpartiet byta mot minskad arbetstid. En ökad mängd fritid ger högre livskvalité utan att miljön skadas. Eftersom våra gemensamma välfärdsverksamheter påverkar miljön mindre än privat konsumtion så är en satsning på välfärden också bra för miljön.
Vänsterpartiet anser att Region Gotland ska bygga upp och erbjuda en bra konsumentrådgivning. En rådgivning som ska stödja konsumenterna att göra bra val men också bidra till att företagen lever upp till sina skyldigheter. Konsumentrådgivningen ska också särskilt uppmärksamma miljöeffekterna av olika former av konsumtion.
Östersjön är en tillgång som höjer livskvalitén men också en tillgång för besöksnäringen. Men Östersjön är också ett hav som hotas av flera miljöproblem, bland annat övergödning. För att Östersjön ska kunna erbjuda människor att bada i klart vatten, vandra längs rena stränder och äta fisk som är hälsosam måste miljöinsatserna vara kraftfulla i alla länder för att få ner utsläpp av näringsämnen och kemikalier.
För att bevara ett värdefullt natur- och friluftsområde i Visby vill vi göra Södra Hällarna till naturreservat.
Inom region Gotlands verksamheter finns många möjligheter att arbeta för en mer hållbar utveckling. För Vänsterpartiet är det viktigt att region Gotland har höga miljöambitioner och att det ska gälla alla verksamhetsområden.
 Med en bra planering och goda alternativ så kan bilresorna minskas och utsläppen av växthusgaser från trafiken begränsas.
 Med ökad samåkning kan bilkörningen minska.
 Med bra upphandlingar av bilar och andra fordon kan produktionen av mer hållbara drivmedel stimuleras och utsläppen hållas nere.
 Med upphandlingar på alla områden som ställer höga miljökrav och höga sociala krav.
 Med goda kretslopp kan vi åstadkomma bättre resurshushållning när det gäller avfall och avlopp. Det lokala omhändertagandet av organiskt avfall måste öka.
 Med fortsatta satsningar på biogas, vindkraft och solenergi.
 Med mer vegetarisk och närproducerad mat i skolan.
 Med fortsatta energieffektiviseringar i kommunala byggnader kan vi spara på både pengar och miljö.