Utveckla hela Gotland

Sverige och Gotland behöver en levande landsbygd. De gröna näringarna, företag som har sin bas inom jord, skog, trädgård eller hästverksamhet utgör tillsammans med förädlingsindustrin basen för den gotländska landsbygdens ekonomi.
Vi vill att Sverige ska vara mer självförsörjande på livsmedel, därför behövs en nationell livsmedelsstrategi. Vi vill göra Sverige till det hållbara matlandet och ser en stor potential inom lokal livsmedelsförädling och småskaligt mathantverk. Mer produktion av ekologiska livsmedel bör stödjas.Region Gotland ska öka andelen av gotländskt, svenskt och ekologiskt vid sina inköp av livsmedel.
Lövsta ska utvecklas till ett grönt center. Ett center som kan arbeta med utveckling i hela det breda spektret från jord till bord eller energi. Ett center med utbildning för ungdomar och vuxna kring både lantbruk, livsmedelsförädling och energiproduktion.
Genom att utveckla hela Gotland ökar också möjligheterna till ökad inflyttning och invandring som också bidrar till ökad mångfald och utveckling.
Gotland erbjuder många attraktiva livsmiljöer som kan ge förutsättningar för ett gott liv. Här finns en levande landsbygd med fungerande serviceorter och ett rikt omväxlande landskap. Här finns också Visby, den lilla nära staden med stort kulturutbud, god service och universitet. Genom att utnyttja de olika möjligheter som finns kan en mångfald av attraktiva livs- och boendemöjligheter åstadkommas på olika delar av Gotland. Att utnyttja de lokala och naturliga förutsättningarna och värna tillgänglighet till lokal service borde vara utgångspunkten för att en bra livsmiljö.
En väl fungerande kollektivtrafik är viktig, stomlinjerna ska förbättras med tätare turer, och snabba pendlingsturer bör prövas på några av dem.
Vi vill utveckla och bredda biblioteken så att de kan fungera som servicepunkter för Region Gotland på hela ön. Där ska finnas information om Regionens verksamhet, service och tillståndsgivning. På biblioteken ska det också vara möjligt att få hjälp att få vidare kontakter med region Gotlands olika enheter.
Genom en utökning av bibliotekens programverksamhet kan bibliotekens betydelse som viktiga träffpunkter ytterligare öka.
Besöksnäringen har goda möjligheter att växa på Gotland. För att det ska vara möjligt krävs god tillgänglighet med färjor. Gotland kan öka kvalitén för sol och bad turismen och utveckla de populära arrangemang som idag drar mycket besökare som Almedalsveckan och Medeltidsveckan. Samtidigt måste Gotland bli bättre på att locka andra typer av besökare, till exempel natur och kulturintresserade, cyklister, vandrare, de som är intresserade av mathantverk. Det är också viktigt att det skapas fler evenemang utanför högsäsong. Regionen bör stödja en sådan utveckling.
Att bygga för, och utveckla besöksnäring handlar också om att ta vara på och behålla de styrkor Gotland har. Östersjön är en av Gotlands viktigaste tillgångar. Därför ska vi skydda stränderna och bidra till ett rent hav men vi ska också kunna använda Östersjön på ett ansvarsfullt sätt. Vänsterpartiet vill därför satsa mer på att förbättra och utveckla nya badplatser som kommer att bidra till vår livskvalité men också stärka besöksnäringen. Den strandnära bebyggelse som kan tillåtas får inte störa känslan av orörd natur eller allmänhetens tillgång till stränderna.
Gotland har ett utsatt ö-läge där det är svårt för räddningstjänsten att få förstärkning från andra kommuner, en stor yta och under delar av året många människor. Det är därför viktigt att ha ett tillräckligt stort antal utbildade brandmän och en geografiskt spridd organisation. För att ge hela ön bra räddningstjänst ska de stationer och brandvärn som finns bevaras.
Vatten och avlopp är en del av den infrastruktur som krävs för att en utveckling av hela Gotland ska vara möjlig. Men en långsiktigt uthållig utveckling kräver också hushållning och skydd av vattentillgångarna.
För att erbjuda bästa möjliga utveckling på hela Gotland är det nödvändigt med en långsiktig och väl genomtänkt planering där också vatten och avlopp ingår i planeringen. Högre miljökrav och högre krav på hälsoskydd behövs och kommer att kräva mer insatser från Region Gotland bland genom fortsatt utbyggnad av det kommunala VA-nätet men också genom förbättringar av vattenproduktionen och avloppsreningen.
Regionen bör också stödja och stimulera lokala, kretsloppsanpassade lösningar som kan genomföras av regionen eller av de boende själva.