sida

Service över hela ön

Ö-läget innebär att Gotland behöver ett brett utbud av service, kultur och fritidsaktiviteter för att vara en attraktiv plats att bo på. Grannkommunernas utbud är för oss ganska otillgängligt. Det behövs också en bra spridning av service över ön, till de större tätorterna, och till landsbygden som annars riskerar att bli oattraktiv för åretruntboende.
Vi vill se till att kollektivtrafiken är ett bra alternativ till bilen för oss gotlänningar. Införandet av stomlinjer med tätare turer kommer göra det enklare att pendla. Pendlarparkeringar där bilen eller cykeln kan ställas över dagen kompletterar för dem som bor en bit ifrån busshållplatsen. Vi vill sänka biljettpriset för dem som åker längst för det är där vi gör de största miljövinsterna. Vi ska även se till att kollektivtrafiken helt och hållet drivs med förnyelsebara bränslen. För att förbättra resmöjligheterna bör regionen också utveckla anropsstyrd kollektivtrafik och delta i utveckling av samåkning.
Vi vill utveckla och bredda bibliotekens uppdrag så att de kan fungera som servicepunkter för Region Gotland på hela ön. Där ska finnas information om Regionens verksamhet, service och tillståndsgivning. På biblioteken ska det också vara möjligt att få hjälp att få vidare kontakter med region Gotlands olika enheter, och att genomföra digitala möten med tjänstemän från andra verksamheter i regionen. Genom en utökning av bibliotekens programverksamhet kan bibliotekens betydelse som viktiga träffpunkter öka. Möjlighet att kunna komma in och låna böcker utanför öppettiderna ger ökad tillgänglighet.
Ö-läget och många landsbygdsboende ger speciella förutsättningar och utmaningar för att organisera en bra skola på Gotland. Det är också en service som många uppfattar som extra viktig att ha i närområdet. Vänsterpartiet arbetar för att Gotland ska ha förskolor och skolor av god kvalité väl spridda över ön, så att alla områden blir attraktiva också för barnfamiljer. Samtidigt ser vi att det fria skolvalet och tendensen att välja skola i Visby försvårar möjligheten att behålla en väl spridd organisation med verksamhet av god kvalité.

Gotland har ett utsatt ö-läge där det är svårt för räddningstjänsten att få förstärkning från andra kommuner, en stor yta och under delar av året många människor. Det är därför viktigt att ha ett tillräckligt stort antal utbildade brandmän och en geografiskt spridd organisation. För att ge hela ön bra räddningstjänst ska de stationer och brandvärn som finns bevaras.
Vatten och avlopp är en del av den infrastruktur som krävs för att en utveckling av hela Gotland ska vara möjlig. Men en långsiktigt uthållig utveckling kräver också hushållning och skydd av vattentillgångarna.
För att erbjuda bästa möjliga utveckling på hela Gotland är det nödvändigt med en långsiktig och väl genomtänkt planering där också vatten och avlopp ingår i planeringen. Högre miljökrav och högre krav på hälsoskydd behövs och kommer att kräva mer insatser från Region Gotland bland genom fortsatt utbyggnad av det kommunala VAnätet men också genom förbättringar av vattenproduktionen och avloppsreningen.
Regionen bör också stödja och stimulera lokala, kretsloppsanpassade lösningar som kan genomföras av regionen eller av de boende själva.

Kopiera länk