Omsorg om människor

Vänsterpartiet vill ha en etisk och demokratisk styrd omsorg om människor i behov av stöd i livets olika skeden.
All omsorg för personer med funktionsnedsättning såväl boende, personlig assistans, vård och daglig verksamhet skall bygga på en grundläggande respekt för var och ens person, behov och vilja. Människor skall få stöd och hjälpmedel för att kunna delta på lika villkor.
Regionen skall forma och samordna stödinsatser och vårdbehov utifrån människor med funktionsnedsättningar. Vård och rehabiliteringskedjan för denna grupp skall vara genomtänkt och väl förankrad i nätverk mellan socialförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning, försäkringskassa och arbetsförmedling.
Möjlighet till att kunna delat i fritidsaktiviteter skall vara en självklar rätt för barn och unga med funktionsnedsättning. Lika självklart är att vuxna med funktionsnedsättning skall ha rätt till en anpassad arbetsplats och boende om så behövs.
Vänsterpartiet vill ha en äldreomsorg som har till syfte att ta tillvara den enskildes förmågor och resurser. De äldre skall ha rätt att bo kvar hemma så länge de själva vill och ha ett verkligt inflytande över sina stödinsatser. När behovet växer skall det finnas tillgång till särskilt boende. Sammanboende par skall kunna fortsätta att bo tillsammans även om det ökade behovet bara gäller den ena. Särskilda boenden skall finnas väl spridda över hela Gotland.
Personal inom omsorg skall ha rätt till heltid. Arbetet skall organiseras så att arbetsdagen är sammanhållen, ”delade turer” skall inte förekomma. Vänsterpartiet vill fortsätta att bryta de strukturer som gör att de ofta kvinnodominerade yrkesgrupper är lönemässigt missgynnade. Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla.
Stödet till kvinnojouren på Gotland ska ökas.
Beställningscentralen för färdtjänst ska skötas av regionens egenpersonal och vara förlagd till Gotland. Det ger ökad trygghet i servicen och skapar nya jobb på ön. På sikt kan det också ge möjlighet för andra tjänster att drivas på Gotland.