sida

Medarbetarna – välfärdens viktigaste resurs

Region Gotland är öns största arbetsgivare med ca 6 000 anställda.
Det behövs duktiga och engagerade medarbetare för att kunna ge en bra service till Gotlands invånare.

Rätt till heltid, deltid som möjlighet ska vara norm inom Region Gotland. Vänsterpartiet vill på sikt sänka heltidsmåttet till 6-timmars arbetsdag.
Praktiska svårigheter att möjliggöra detta kan finnas inom vissa bristyrken men det kan även vara en rekryteringsfördel.
En minskad arbetstid kan medföra ökad livskvalitet och hälsa, samt minskad stress och konsumtion av förbrukningsvaror.
Vänsterpartiet föreslår att staten betalar för att ett försök med sex timmars dag genomförs på en arbetsplats i varje kommun under nästa mandatperiod.

Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka sitt eget arbete.
Regionen måste ge sina anställda ökade möjligheter att påverka sitt eget arbete och öka det demokratiska inflytandet över hur regionen styrs och bedriver sin verksamhet.

Detta vill vänsterpartiet på Gotland göra för att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare:

Medarbetarna måste få mer inflytande och delaktighet i sitt dagliga arbete.

Medarbetarens kunskaper och kompetens måste tas tillvara i förändringsprocesser och utvecklingsarbete.

Alla ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid efter önskemål.

Sänkt heltidsmått, på sikt 6-timmars arbetsdag.

Motverka osakliga löneskillnader.

Byta fokus från ständiga besparingar till fokus på utveckling av verksamheter, vilket kommer att skapa en positiv stämning på arbetsplatserna.

Kopiera länk