Kultur – en kraft för demokrati

Kulturen är en bärande del av samhällets idéer, men den är också en arena för kritiskt ifrågasättande och demokratisk utveckling. Kulturell verksamhet kan stimulera vår kreativitet och vår förmåga att värdera icke-materiella värden som skönhet, frihet, jämliket och demokrati. Kulturen är en viktig kraft för demokratin och därför är det viktigt att alla har möjlighet att ta del av och delta i kulturverksamheter. Vänsterpartiet vill att en procent av statens budget ska avsättas till kultur.
Satsningar på nya lokaler för kulturskolan ska leda till möjligheter att också utveckla verksamheten. Vi vill också slå vakt om att man arbetar över hela ön och med både undervisning på fritiden och verksamhet i skolan. Alla barn och elever ska ges möjlighet till kulturupplevelser av olika slag.
Länsteater, länsmusik och de andra kulturinstitutionerna ger viktiga bidrag till ett gott liv på Gotland, som genom samverkan och samspel med det fria kulturlivet kan ge ett ännu bredare kulturliv på Gotland. Bergmancentret på Fårö är en del av ett nationellt kulturarv som bör bevaras och bör därför få statligt stöd.
Biblioteken är viktiga kulturinstitutioner som når många, båda vuxna och barn. Genom en utökning av bibliotekens programverksamhet, föreläsningar och kulturarrangemang, kan bibliotekens betydelse som viktiga träffpunkter öka. Vänsterpartiet vill utveckla och bredda bibliotekens och bokbussens verksamhet, så att de blir viktiga servicepunkter med ett bredare uppdrag.
Föreningslivet är viktigt i syfte att ena människor kring gemensamma intressen. Vänsterpartiet på Gotland vill stödja ett växande kultur- och föreningsliv och verkar för att alla, oavsett ålder och kön, etnicitet eller funktionsnedsättning ska ges rätt att delta i skapande verksamhet på lika villkor.