sida

Kultur – en kraft för demokrati

Konst och kultur är nödvändiga värden i ett samhälle.
För att vi människor skall leva ett gott liv krävs att vi har tillgång till dans, musik, film, teater, litteratur, bildkonst och andra konstformer. Kulturen värnar om varje människas unika värde, rätten att vara olik, samt gruppers, religioners och länders särpräglade traditioner och visioner.
Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av vinstmaximering, eftersom dess egentliga värde inte kan mätas kommersiellt.
Kultur är viktigt för att människor ska känna identitet och tillhörighet.

Vår kulturpolitik bygger på tillgänglighet, det vill säga allas rätt till kultur. Vi i Vänsterpartiet vill att alla människor som vill ska ha tillgång till konstnärliga former som får oss att skratta, gråta och tänka efter.
På Gotland har vi flera institutioner som vi ger bidrag till. Regionmusik, Länsteater, Länsmuseet och bibliotek. Institutioner som är viktiga för det breda kulturlivet på Gotland och som ytterligare kan utvecklas för att ännu fler ska nås.
Vi ser bibliotekens viktiga roll i det gotländska samhället. Vi vill därför utöka bibliotekens och bokbussens verksamhet, så att de blir viktiga servicepunkter med ett bredare uppdrag. ( läs mer under rubriken Service över hela ön) Föreningslivet är viktigt i syfte att ena människor kring gemensamma intressen.
Vänsterpartiet på Gotland vill stödja ett växande kultur- och föreningsliv och verkar för att alla, oavsett ålder, etnicitet, funktionsvariation ska kunna delta utifrån sin förmåga. Pengar bör satsas på barn och ungas tillgång till kultur.
Att skolelever får lära sig om olika kulturyttringar genom besök på konstmuseum, bibliotek och tillgång till kulturskolan.

Kopiera länk