sida

Gröna näringar

Företag som har sin bas inom jord, skog, trädgård eller hästverksamhet utgör tillsammans med förädlingsindustrin basen för den gotländska landsbygdens ekonomi. Vänsterpartiet har bidragit till att utveckla Gotland Grönt Centrum i Roma i syfte att stärka de gröna näringarna.
Nu vill vi att centrumet går i täten för ett hållbart lantbruk och växer både som utbildningsplats för ungdomar och vuxna, samt blir en motor för andra utvecklingsinsatser.
Vi vill utöka odling och förädling av proteinrika grödor som kan ersätta kött. Vi vill även se en utveckling av odling av fisk på land, eftersom de kan vara delar av en hållbar livsmedelsproduktion.
Region Gotland ska öka andelen av gotländska, svenska och ekologiska produkter vid sina inköp av livsmedel. Svenska jordbruk är mindre miljöbelastande, har bättre djurskydd och lägre användning av antibiotika än övriga länder.
Kalkindustrin ger arbetstillfällen på Gotland och kalkstenen är en viktig råvara för svensk industri. Brytningen måste ske på ett miljömässigt sätt som inte hotar Gotlands känsliga grundvatten eller större vattentäkter. Om kalkbrytning ska etableras i nya områden på Gotland, måste det först göras en bred samhällsanalys som grund för beslut om området är lämpligt för kalkbrytning. Konflikter med andra samhällsintressen och utvecklingsmöjligheter måste beaktas.
Att utvinna naturresurser ska inte vara gratis. Vänsterpartiet anser att all mineralbrytning skall beskattas högre. Vi vill att de skattepengar som då kommer in skall avsättas i regionala fonder som skall användas för investeringar i infrastruktur, samhällsservice och för att bidra till nya jobb när brytningsperioden är över.

Kopiera länk