Fler jobb – trygga jobb

Full sysselsättning är det överordnade målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik. Arbetet utgör basen för välfärd och ekonomiskt välstånd och är en möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Egen försörjning är därtill grunden för personlig frihet och självständighet.

Istället för en passiv politik som accepterar den höga arbetslösheten vill Vänsterpartiet driva fram viktiga satsningar som leder till fler jobb och minskar arbetslösheten. Genom gröna jobb och klimatinvesteringar kan fler jobb skapas. Bostadsbristen måste byggas bort och därför föreslår Vänsterpartiet ett långsiktigt investeringsstöd för byggande av bostäder med rimliga hyror som också kommer att bidra till fler jobb.

 Hög arbetslöshet innebär ökad makt för kapitalet på de arbetandes bekostnad. Under hot om uppsägningar kan reallönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp.

Arbetslösheten drabbar särskilt de unga och därför måste vi öka ansträngningarna för att bryta ungdomsarbetslösheten. Fler måste ges möjlighet till olika typer av utbildning. Vänsterpartiet föreslår att ungdomar ska kunna erbjudas särskilda anställningar som ger den enskilde arbetslivserfarenhet. Genom särskilda utvecklingsprojekt kan unga människor ges meningsfulla jobb och samtidigt delta i framtidssatsningar inom viktiga områden för framtida jobb inom till exempel besöksnäring, energihushållning och gröna näringar.

Det är också viktigt att de satsningar vi gjort på Gotland får fortsätta. Det gäller till exempel Ungdomskraft som särskilt riktar sig till unga utan slutbetyg från gymnasiet. Arbetslivet ställer allt högre krav på kunskaper och för att människor ska ha möjlighet att möta de kraven är barn- och ungdomsutbildningen viktig. Den gotländska ungdomsutbildningen ska inte bara bidra till individens utveckling utan skolan har också ett ansvar att utbildningen leder till yrkeskunniga människor som kan anställas i de yrken som behövs på Gotland. Det är också viktigt med en god tillgång till vuxenutbildning. Vänsterpartiet arbetar för ökade satsningar på alla former av vuxenutbildning och för en förändring av arbetsmarknadspolitiken, så att arbetslösa i ökad utsträckning erbjuds utbildning. För att företag och verksamheter ska kunna utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare, Gotlands ö-läge innebär höga krav på ett brett utbildningsutbud på Gotland.

Att Uppsala Universitet nu finns på Gotland är oerhört positivt och underlättar både studier för gotlänningar och kompetensförsörjning för regionen och näringslivet. Det som nu behövs är en ökad satsning på yrkesutbildning för vuxna.