sida

En skola där alla elever lyckas

Vänsterpartiet vill skapa en skola där alla elever lyckas. Vi vet att genomförd gymnasieutbildning kraftigt minskar risken för både arbetslöshet och ohälsa. Därför behöver både skolan och andra verksamheter öka sina ansträngningar för att fler elever ska fullfölja skolan. Det handlar om att förbättra arbetet med tidiga insatser i skolan och att tillsammans med hälso- och sjukvården och socialtjänsten förbättra stödet till barn och familjer. Gotland ska erbjuda goda uppväxtvillkor för alla barn.

Vänstern byggde upp en skola för alla på 1900-talet, i strid mot en höger som ville att kunskap skulle vara ett privilegium för några få. I inget annat land var skillnaderna i resultat mellan skolor så små som här. I dag går utvecklingen åt fel håll: elevers bakgrund spelar allt större roll. Hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara.

Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. Skolan och förskolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte ett föråldrat klassamhälle.

En bra förskola är viktig för barns utveckling och lärande. Vi vill se färre barn i barngrupperna och satsningar på förskolan både nationellt och lokalt. Alla barn ska få möjlighet ta del av förskolans verksamhet, det är därför viktigt att behålla rätten till 25 timmar i veckan för alla barn, som införts på Gotland. Vi vill också ge alla barn rätt att vara på fritids även om deras föräldrar inte arbetar eller studerar.
Förskolan och skolan måste bli bättre på att möta barn och elevers olikhet, skolan ska vara tillgänglig för alla.
Genom positiva förväntningar på varje elev och en stark tro på att alla elever kan utvecklas skapar vi en skola där alla elever ges förutsättningar att nå sina mål. Det behövs en välutvecklad elevhälsa som kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Vänsterpartiet vill arbeta för ökad kunskap och fortsatt utveckling av skolan genom att

Utveckla undervisningen så att alla elever når skolans mål.
Bidra till att förändra begränsande könsroller.

Bättre möta pojkar så att dom når bättre resultat i skolan, eftersom pojkar i allmänhet har sämre resultat än flickor.

Vara en inkluderande skola där alla elever har sin självklara plats.

Öka kunskapen om neuropsykiatriska diagnoser, fysiska funktionsnedsättningar och unga med psykisk ohälsa.

Arbeta mot mobbing och kränkningar.

Skapa trygghet för HBTQ personer.

Det innebär stora utmaningar att organisera en bra skola på Gotland på grund av ö-läget och att vi har många landsbygdsboende. Många landsbygdsskolor utarmas av det fria skolvalet. Vänsterpartiet anser att Gotland behöver fortsätta att satsa mer än många andra kommuner på förskola och skola. Bra förskola och skola är en investering för framtiden.
Vi arbetar för att förskola och skola ska vara tillgängligt över hela ön, och för ett brett utbud av gymnasieprogram av hög kvalité.
Gymnasieprogram som kan tillgodose både elevernas och den gotländska arbetsmarknadens behov. Gymnasieskolan behöver öka sitt samarbete med arbetslivet, för att kunna utveckla utbildningarna och för att få sökanden till yrkesutbildningar som är viktiga för det gotländska samhället.
Skolan och förskolan ska också vara en trygg plats, fri från rasism, sexuella övergrepp och mobbing.
De som jobbar där ska arbeta normkritiskt – ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen.

Kopiera länk